PLATBY - účelové zbierky

nové číslo účtu ABÚ Bratislava:  SK54 0900 0000 0051 2351 0222

konštantný symbol: 308

variabilný symbol
- zbierka pri Božom hrobe: 8000
- zbierka na kňazský seminár: 8001
- zbierka na katolícke masmédiá: 8002
- obulus sv.Petra: 8003
- zbierka na misie: 8007
- zbierka na charitu: 8008
- svätomartinská zbierka: 8181
- zbierka na prenasl. kresťanov (v r. 2015, 2016, 2018): 8011
- zbierka pre Ukrajinu (v r. 2016): 8013

- podporný fond: 8004; na nové číslo účtu:  SK57 0900 0000 0051 2350 8616