Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup-metropolita

narodil sa 17. novembra 1958 v Trnaveerbzvolensky.jpg (50850 bytes)
za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave
kaplánom bol od r. 1982 v Galante, 1985 v Hlohovci
farárom sa stal v r. 1990 v Bratislave-Vajnoroch
na štúdiách bol v Insbrucku 1990 a v Ríme 1991
doktorát z cirkevného práva získal v r. 1998
1998 bol menovaný za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave
1998 bol asistentom CMBF UK v Bratislave
1999 odborným asistentom
2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave
2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave
2. apríla 2004 bol vyvolený za titulárneho biskupa
2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za biskupa
14. februára 2008 menovaný za bratislavského arcibiskupa
8. marca 2008 kanonicky uvedený do úradu
v nedeľu 29. júna 2008 prijal v bazilike sv.Petra v Ríme z rúk pápeža Benedikta XVI. arcibiskupské pálium