Ján Baptista Juriga

kaplán 1829 dec. (1830 13.1.) - 1833 (12.) máj
farár 1864 11./28.4. - 1869 (9.) október

Narodil sa 2.7.1806 v Gbeloch. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a zaiste i v seminári sv. Štefana. Za kňaza bol vysvätený 19.12.1829. Kaplánom bol v Preseľanoch a vzápätí v Borskom Sv. Jure, kam prišiel pravdepodobne už koncom decembra 1829, prvý záznam v matrike je z 13.1.1830. Po troch rokoch a štyroch mesiacoch odišiel v máji 1833 do Mor. Sv. Jána, kde sa po štyroch rokoch stal v r. 1837 duchovným správcom Habánov. Od 2. januára 1840 bol farárom v Lakšárskej Novej Vsi. Némethy píše, že do Bor.Sv. Jura bol ustanovený 11.4.1864, avšak v matrike sa píše že bol za farára ustanovený 28. apríla, pričom niekoľko dní pred tým ešte pôsobí ako administrátor J. Matulay.
Počas jeho pôsobenia pri epidémii cholery zomrel 14.8.1866 miestny rodák a kaplán Ladislav Vachaja.
Jeho matka Alžbeta zomrela ako 82 ročná 13.8.1868, pochoval ju 15.8. na cintoríne v Jure jej syn farár Juriga za asistencie kaplána Šoltésa.
Bol voleným dekanom svätojánskeho dištriktu. 12. mája 1869 bol vymenovaný za čestného kanonika a 12. augusta za riadneho kanonika ostrihomskej kapituly. V októbri ho vystriedal administrátor Vojtech Lukáči, hoci kaplán Alojz Šoltés tam pôsobil naďalej.
Ako kanonik zastával funkciu opáta de Casa Nova a archidiakona šaštínskeho archidiakonátu.
Zomrel 10.4.1888 v Ostrihome.


               kanonik Ján Juriga

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 667-668
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1830-33; 1864-69