František Krajčirovič [Krajcsirovics]

farár 1797 2. okt. - 1825 25.1.+

Narodil sa 9. 10. 1755 v Mor. Sv. Jáne. Štúdium teológie ukončil v r. 1785 v generálnom seminári v Bratislave. Kaplánom bol v Starej Turej. V roku 1790 obdržal farnosť v Hrachovišti, odtiaľ išiel v roku 1797 do Borského Sv. Jura. Podľa zápisu v krstnej matrike tam bol farárom od 2. októbra 1797.
Od začiatku jeho pôsobenia až do októbra 1812 vypomáhali vo farnosti františkáni, najmä Edmund (Izéll?).
V roku 1805 sa objavuje ako krstíaci expaulín Imrich Papánek, od 26.9. do 17.11.1806 krstíl novokňaz Jozef Szigethy.
Okrem františkánov často krstili aj kapláni z Jánov, Šaštína a Szigethy z Búrov.
Koncom roka 1812 nastúpil na faru prvý kaplán, čím sa začína línia kaplánov, ktorí počas nasledujúcich približne sto rokov pôsobili v Bor. Sv. Jure.
Zomrel v Borskom Sv Jure 25. januára 1825 v 70. roku života.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; str.711
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1797-1825