Štefan Polák

administrátor od novembra 1793 do januára 1796
                    a od septembra 1796 do septembra 1797

Narodil sa v Uníne pravdepodobne v roku 1768.
Némethy uvádza pri jeho mene "Turólukensis" (t.j.turolúcky), čo by malo znamenať, že pochádzal z Turej Lúky. Tento mylný údaj zrejme vznikol jeho 45 ročným pôsobením v Turej Lúke, pretože v pohrebnej matrike je v rubrike pôvodu uvedené "Uniensis" (t.j.Unínsky).
Štúdium teológie v Bratislave ukončil v roku 1791, kedy bol vysvätený za kňaza. V jurských matrikách píše o sebe, že bol kaplánom v Holíči dva roky a jeden mesiac. Od novembra 1793 bol administrátorom v Borskom Sv. Jure pri farárovi Štefanovi Hajdinovi. Od 4. januára 1796 bol v Gbeloch, ale od septembra toho istého roku znovu pôsobil ešte jeden rok v Borskom Sv. Jure až do septembra 1797.
1. novembra 1797 sa stal farárom v Turej Lúke, kde pôsobil až do svojej smrti. V 1824 bol vymenovaný za Vice-archidiakona (dekana) myjavského dištriktu. Zomrel 15. júla 1842 v 74.roku života. Pohreb vykonal myjavský farár Jozef Kollárik, ktorý po Polákovi prevzal už prv funkciu dekana. Pochovaný bol v (alebo pri?) turolúckom kostole (penes Ecclesiam).

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 291, str. 868
Farské matriky: MBapt, MCop  1793-97; MDef 1793, 1796, 1797
Matriky farnosti Turá Lúka - Štátny oblastný archív, Bratislava: nr.arch.2511
Necrologium sacerdotum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab anno 1737-1889, str. 126