Ján Sekáč   [Szekács, Szekáts]

administrátor 1796 január - august

Narodil sa 15.5.1767 v Borskom Sv. Petri. Pochádzal z roľníckej rodiny. Teológiu na generálnom seminári v Bratislave. Za  kňaza bol vysvätený v r.1791. Kým očakával dispozíciu za kaplána pôsobil v Trnave. Kaplánom bol od roku 1792 v Uníne, kde pôsobil do roku 1795.
Némethy jeho pôsobenie v Borskom Sv. Jure neuvádza. V sobášnej matrike na úvod roku 1796 píše o sebe, že bol 3 roky a 11 mesiacov kaplánom v Uníne. Začiatkom januára vystriedal ako administrátor v Borskom Sv. Jure Štefana Poláka, ktorý išiel do Gbelov. V Jure pôsobil do konca augusta, kedy sa vrátil za administrátora Štefan Polák. Vtedy odišiel za kaplána do Gbelov. Tam pôsobil do roku 1807, kedy sa stal farárom v Šaštíne. Zároveň bol dekanom a rektorom oltára sv. Antona Paduánskeho. Zomrel v Šaštíne 30. októbra 1818.
Počas kaplánskych rokov bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Bol slovenským barokovým básnikom. Ako prvý zvolil zábavný cieľ poúčať čitateľa ľahkou humornou formou: "Rozličné príhody tu sa predstavují, Nech sa jak v zrkadle lide v nich zhlidají...."
DIELO:
Rapsódia o francúzkéj vojne a revolúcii
Laskavé karhání smíšnopochabých svetských mravúv (1800)
Didakticko-reflexívny mravoučný zborník poloľudových básní (Rukopisný zborník)
Zborníky obsahujú zveršované príbehy , anekdoty o významných historických udalostiach, jednoduchých i vznešených ľuďoch, rehoľníkoch a kňazoch, žartovné historky, poviedky, novely zo života rôznych spoločenských vrstiev, renesančné lascívne poviedky, folklórne, poviedkové a novelistické príbehy a bájky z ezopovskej tradície. (Rukopis zborníka sa nachádza v Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti)

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 956
Farské matriky: MBapt, MCop 1796
facebook: Rok slovenských osobností

 

adm. Ján Sekáč admin. 1796 (5.) jan. - (31.) aug.
Némethy jeho pôsobenie v Jure nespomína.
V MCop uvádza, že bol 3 roky a 11 mesiacov kaplánom v Uníne..