Ladislav Vachaja

kaplán 1866 (24.) marec - (14.) august

Némethy ho priamo neuvádza, spomína ho len v údajoch o pôsobení farára Jurigu.

Rodák z Bor.Sv.Jura. Ako kaplán zomrel 25 ročný počas epidémie cholery v r. 1866.

Dnes sa už meno Vachaja v Borskom Sv. Jure nevyskytuje, ale v 19. storočí bolo pomerne časté. O kňazovi Ladislavovi Vachajovi sa veľa informácií nezachovalo.
Zdrojom informácií sú len farské matriky, písané maďarsky a latinsky, často zle čitateľné. Tiež zaznačené údaje sú často nedostatočné pre spoľahlivé vyhľadávanie.
V častiach matriky, kde sa píše o ňom ako o kňazovi pôsobiacom a pochovanom v Jure, sa nepíše nič o jeho pôvode. Preto len podľa mena a veku v čase smrti možno nájsť v matrike pokrstených zápis o ňom.
Avšak v júni 1841 boli pokrstení dvaja chlapci tohto mena. Keďže jeden z nich o dva mesiace zomrel, vieme s istotou identifikovať záznam o jeho krste.
Z tohto matričného zápisu jeho krstu sa dozvedáme, že sa narodil (resp. bol pokrstený) 6. júna 1841. Jeho otec sa volal Jozef Vachaja a matka Mária, rodená Hušková (pri krste Ladislava uvedená ako Marina). Krstnými rodičmi boli Ján Stašek a Zuzana r. Kovárová.

Záznam o sobáši jeho rodičov (pravdepodobne r. 1836) v jurskej matrike nie je. Je možné, že Mária Hušková pochádzala zo závodskej alebo jánskej farnosti, a sobáš sa konal tam, pretože bolo zvykom, že sobáš býval vo farnosti nevesty.
Prvá sa im narodila 13. júla 1837 dcéra Anna. Druhá dcéra Zuzana sa narodila 23. júla 1839, ale nežila ani 8 mesiacov, 19. marca 1840 im zomrela. Potom sa narodil Ladislav 6. júna 1841, a po ňom ďalší syn Štefan sa narodil 12. augusta 1845. A napokon ako piate (štvrté žijúce) dieťa sa 6. septembra 1848 narodila Júlia.

Matka Mária zomrela 30. októbra 1860 ako 42-ročná. Príčinu jej smrti sa mi zo zápisu nepodarilo rozlúštiť, pravdepodobne išlo o nejaký zápal. Pochoval ju 1. novembra farár Ignác Kubina.
Ladislav mal vtedy 19 a pol roka, staršia sestra Anna 23 a pol roka, a azda už bola vydatá. Štefan mal 15 rokov a Júlia len 12 rokov.

Ďalšie informácie o Ladislavovom otcovi a súrodencoch sa mi nepodarilo zistiť.

Ladislav bol vysvätený za kňaza ako 23 ročný 8. marca 1865. Od 15. marca bol kaplánom v Ladiciach. Avšak v Bor. Sv. Jure od 17. marca do 7. apríla pokrstil 6 detí.
Po roku prišiel do Borského Svätého Jura za kaplána. Nastúpil pred Kvetnou nedeľou roku 1866. Posledný krst na predošlom pôsobisku v Ladiciach vykonal už vo funkcii kaplána v Bor.Sv.Jure 13. marca 1866. Nie je bežné, aby kňaz prišiel pôsobiť do svojho rodiska. Ale asi na to bol nejaký dôvod, ktorý je nám už neznámy.

Farár Ján Juriga ho poveril najmä krstami detí, kým on sám hlavne sobášil a pochovával. Sobáše odbavoval farár zvyčajne sám, len výnimočne nechal sobášiť kaplána. V prípade kaplána Ladislava ho nechal dva razy sobášiť (v apríli a v júni), možno sa jednalo o jeho príbuzných alebo známych.

Koncom júla 1866 prepukla v Jure epidémia cholery. Jednalo sa o pandémiu tejto choroby, ktorá zasiahla prevažnú časť Európy a práve v tom roku sa preniesla aj do Severnej Ameriky.
Epidémia trvala v Borskom Sv. Jure do polovice októbra. Za dva a pol mesiaca na choleru zomrelo v dedine 131 obyvateľov.

Kaplán určite veľmi obetavo navštevoval chorých, spovedal ich, nosil im sväté prijímanie a vysluhoval sviatosť pomazania chorých. Okrem toho odbavoval množstvo pohrebov – v auguste toho roku bolo bežne každý deň 4-5 pohrebov, často aj viac.

Návštevy chorých a asi aj vyčerpanosť spôsobili, že aj kaplán ochorel.
V stredu 8. augusta mal 7 pohrebov, všetci zomreli na choleru (2 dospelí muži a 5 detí). Na druhý deň 9. augusta ešte pokrstil novorodenca Juraja Celláryho, ale zrejme sa už u neho prejavili príznaky choroby, lebo druhý krst namiesto neho odbavil farár Juriga.

V ďalších dňoch už zrejme kaplán Ladislav ležal na fare v horúčke, lebo v pastoračných povinnostiach prišiel farárovi pomáhať šaštínsky kaplán Ján Novák.

O päť dní, v utorok 14. augusta (deň pred sviatkom nanebovzatia Panny Márie) kaplán Ladislav Vachaja zomrel, zaopatrený sviatosťami.

Pohreb bol až po sviatku, vo štvrtok 16. augusta. Odbavili ho miestny farár Ján Juriga spolu s Andrejom Radlinským, ktorý bol vtedy farárom v Kútoch. Asistovali im šaštínski kapláni Ján Novák a Michal Chovanec. Prítomní na pohrebe boli aj závodský farár František Kamanfalvy, jánsky farár Ján Vlašek a jeho kaplán Vojtech Lukáči.
Pochovaný je na cintoríne v Borskom Sv. Jure vpravo od centrálneho kríža, vedľa pohrebnej kaplnky veľkostatkárskej rodiny Černých.
V ten deň mal farár Juriga ešte ďalších 9 pohrebov.


Na náhrobnom pomníku je uvedený nesprávny deň smrti.

Počas svojho 4 mesačného kaplánskeho pôsobenia vo svojom rodisku Ladislav Vachaja pokrstil 58 detí, asistoval pri dvoch sobášoch a odbavil 17 pohrebov.
Toto sa dalo zistiť podľa matričných zápisov. Ostatné sa z archívov už nedozvieme. Okrem každodennej svätej omše v kostole, to boli návštevy chorých, spovedanie, i vyučovanie náboženstva a príprava ku sviatostiam.

Pramene:
Matriky farnosti Borský Sv. Jur (v štátnom archíve v Bratislave): M.Bapt. 1837, 1839, 1841, 1845, 1848, 1865, 1866; M.Cop. 1866; M.Def. 1840, 1860, 1866.
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.668
Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394 -1994; vydal Obecný úrad Bor Sv. Jur; str. 30