Imrich Ziškay

možno rodák?

Narodil sa 17. novembra 1858. Avšak v krstnej matrike nie je o ňom záznam, takže zrejme nie je rodák z Bors. Sv. Jura. Po štúdiu teológie v Ostrihome bol 8. augusta 1881 vysvätený za kňaza.
Spomína sa v matrike Borského Sv. Jura, keď ako novokňaz ostrihomskej arcidiecézy krstil v období 23. októbra - 7. novembra 1881. To naznačuje, že musel mať k obci osobný vzťah. Možno v Jure slúžil (3 mesiace po vysviacke?) primičnú omšu, pričom dva týždne pobudol v obci a pastoračne pomáhal. Kaplánom bol v Trstíne, od r. 1883 v Banskej Štiavnici, začiatkom r. 1890 sa stal administrátorom v Sľažanoch, kde bol vzápätí ustanovený farárom.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.1043

Farské matriky: MBapt 1881