Sväté misie v Borskom Svätom Jure

   Misie v roku 1940

   Misie 2012:

   O misiách a o misionároch - redemptoristoch

   Program misií 10.-18.11.2012

   Fotografie

   Misie v spomienkach detí

 

 Sväté misie v roku 1940

Nápis na misijnom kríži, ktorý je umiestnený v kostole nad sochou Piety Sedembolestnej Panny Márie, že sväté misie sa v našej farnosti konali v roku 1940.

Konali ich pátri tešitelia z Marianky. Bližšie informácie o misiách sa nezachovali, ani fotografie, či záznamy z tejto udalosti.

Pamiatku na misie si uchovala pani Anna Šimková, ktorá ako školáčka spolu s dvomi kamarátkami po misiách napísala pátrom misionárom do Marianky list.

Odpísal im naň v decembri 1940 kaplán P. Jozafát Mokroš CC. Túto odpoveď si pani Šimková uchovala:

 

 Sväté misie v roku 2012

Rozhovor o pripravovaných ľudových misiách
s vedúcim misijného tímu redemptoristov
P. ThLic. Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

     Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti. Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misií je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.

Aké témy sa budú počas ľudových misii preberať?

     Ide o podstatné témy kresťanského života. V sobotu začíname témou Boh ťa hľadá, lebo nikto mu nie je ľahostajný. Iniciatíva v kresťanskom živote patrí Bohu a jeho láske. O tom sa bude hovoriť tiež v nedeľu. Potom prichádzajú témy: hriech, obrátenie a sviatosť zmierenia ako zavŕšenie cesty pokánia. Zároveň v prvých dňoch sú špeciálne stavovské stretnutia pre ženy, pre mužov, pre mládež a potom deti.
     Kresťanstvo však nie je predovšetkým náboženstvom hriechu a smútku, ale náboženstvom života, lásky a radosti. Preto potom prichádzajú témy: Ježiš – Darca života, Eucharistia, Láska, modlitba, ale aj skutočnosť utrpenia a kríža. “Kresťan – to človek na kríži” je záver misijného programu s požehnaním misijného kríža. V sobotu večer si pripomíname účasť Márie – Matky Cirkvi v našom kresťanskom živote.
     Všetky témy budú uvedené na letáčiku s podrobnejším programom misií a všetky témy majú pre život dnešného človeka, čo povedať. Misie sú však určitým celkom duchovných cvičení a preto témy majú svoju náväznosť a tiež svoju gradáciu.

Pre koho sú misie určené?

     Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci potrebujeme povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých – preto ľudové.
     Samozrejme aj tento bohatý program je len ponukou pre dnešných ľudí, ktorí sa len ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života? Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k nemu priblížiť? A keď človek začne vnímať Boha – už sa modlí a to je už dobrá príprava na misie.
     Treba tiež vedieť, že počas misií budú kňazi k dispozícii skoro celé dni, či už na spoveď alebo duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.

Čo považujete za “úspech” misií?

     My máme ohlasovať, my máme rozsievať Božie slovo a výsledky sú v Božích rukách. Účinky sú tiež v srdciach ľudí, ktorí prídu, počúvajú a určite raz to dobro vyklíči. Niečo možno vidieť hneď, ale skutočné ovocie príde postupne. Ľudia nám aj po rokoch napíšu, že misie boli veľkým požehnaním v ich duchovnom živote, či v manželstve, či v rodine alebo farnosti.

Kto sú redemptoristi a čo je ich hlavným poslaním?

     Sme misionárska rehoľa a naším hlavným poslaním sú ľudové misie – teda misie vo farnostiach. Kongregáciu Najsvä-tejšieho Vykupiteľa – ako je náš presný názov – založil v roku 1732 svätý Alfonz Liguori, právnik a šľachtic z Neapola. Za Alpy ju preniesol svätý Klement Hoffbauer. Kongregácia má približne 5 500 členov po celom svete a na Slovensku pôsobí cca 70 redemptoristov obidvoch obradov. Bratislavská viceprovincia má tri misijné tímy, ktorým veľmi účinne pomáhajú na misiách laickí misionári. Tak môžeme spolu viac naplňovať heslo našej rehole: “Hojné je u Neho vykúpenie.”
     Verím, že to “hojné vykúpenie” sa bude prelievať aj v tejto obci počas misijného programu od 10. do 18. novembra 2012. Všetkých srdečne pozývame.

 

Program misií vo farnosti Borský Svätý Jur
od 10. 11. do 18. 11. 2012

Sobota 10. 11. 18.00 Sv. omša a začiatok misií
Nedeľa 11. 11.   7. 30
  9. 00
10. 30
11. 30
15. 00
Sv. omša s misijnou kázňou
Tomky: Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou
Pobožnosť + katechéza pre ženy
Pondelok 12. 11.   8.00
16.00
18.00
19.00
Sv. omša s misijnou kázňou   HRIECH
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   OBRÁTENIE
Katechéza pre mužov
Utorok 13. 11.   8.00
16.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   SPOVEĎ
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   SMRŤ A SÚD
Streda 14. 11.   8.00
16.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   CIRKEV
Sv. omša pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou   JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA
Štvrtok 15. 11.   8.00
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   VIERA
Eucharistická slávnosť s adoráciou   O EUCHARISTII
Piatok 16. 11.   8.00
10.00
18.00
19.00
Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých   UTRPENIE
Tomky: Sv. omša +  - // -
Sv. omša + obnova manželských sľubov   LÁSKA

Stretnutie s mládežou
Sobota 17. 11.   8.00
17.30
18.00
Sv. omša s misijnou kázňou   MODLITBA
Novéna k MUP
Sv. omša s misijnou kázňou  
PANNA MÁRIA
Nedeľa 18. 11.   7. 30
  9. 00
10. 30
Sv. omša s misijnou kázňou
Tomky: Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša – záver misií   KRÍŽ

Sviatosť zmierenia:

deti      utorok   od 15.00

ženy     streda   od 9.00 do 12.00 a od 15.30

muži     štvrtok od 9.00 do 11.00 a od 15.30

mládež  piatok  od 15.30

Misie vo farnosti - to je čas,
keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka:
Neodmietni toto pozvanie.

Váš duchovný otec a pátri misionári