KOSTOL SV. JURAJA

Kostol bol postavený v 2. polovici 17. storočia uprostred cintorína, pravdepodobne na mieste predošlého kostola zo 14. storočia.
O presnom roku jeho postavenia však existujú odlišné informácie. Podľa záznamu vizitačnej zápisnice z roku 1761 kostol postavila obec v roku 1676. To potvrdzuje aj Némethyho zoznam farností a farárov z r. 1894, kde sa uvádza, že kostol bol postavený v roku 1676, o čom svedčí nápis na oblúku.
Okrem toho sa uvádza aj rok 1677. Pravdepodobne ten prvý údaj sa týka dokončenia samotnej stavby, kým tento druhý sa viaže na posviacku chrámu, ktorá asi bola až po dokončení zariadenia v interiéri.
Lenže pochybnosti do toho vnáša zápisnica z vizitácie v roku 1713. V nej sa uvádza, že bol "pred 32 rokmi od základov vztýčený a vyzdvihnutý", čo ukazuje až na rok 1681.
Vysvetlenie tohto rozporu by sa dalo nájsť v predpoklade, že kostol bol v roku 1676 postavený bez veže, a aby sa mohol používať, bol v nasledujúcom roku 1677 posvätený, kým veža bola pristavaná až dodatočne, k čomu by sa viazal rok 1681.
Iná možnosť je, že jeden z údajov je chybný. Zdá sa, že informácia z roku 1713 by mala byť spoľahlivejšia, veď vtedy ešte mohli žiť pamätníci stavby kostola. Lenže väčšina obyvateľov bola nevzdelaná a spoliehať sa po desaťročiach len na spomienky ľudí je neisté. Navyše sa v tej zápisnici neuvádza priamo rok 1681, ale výraz "pred 32 rokmi". Je možné, že pri spisovaní údajov do vizitačnej zápisnice sa nepodarilo určiť presný rok. A tak pamätníci mohli spomínať, že kostol bol postavený pred tým, ako sa stal farárom Ján Skačáni, ktorý tu pôsobil 12 rokov (1682-1694) a ešte si ho dobre pamätali. A ten prišiel zaiatkom roku 1682. A preto jednoduchým výpotom biskupský vizitátor mohol do vizitačnej zápisnice napísať, že bol kostol postavený "pred (vyše) 32 rokmi".

Kostol bol pôvodne jednoloďový so svätyňou na severovýchode a štvorcovo pôdorysnou predstavanou svojráznou vežou na juhozápade. Začiatkom 19. storočia (pravdepodobne až po zrušení cintorína v r. 1831) bol rozšírený prístavbou bočnej lode na juhovýchodnej strane. Vznikol tak priestrannejší dvojloďový chrám.

Sakristia s krížovou klenbou je pristavená na severovýchodnej strane. K pôvodne štvorcovej sakristii bola  20 storočí pristavaná predsieň, v ktorej bol zriadený záchod a umiestnený plynový kotol na kúrenie. V roku 2012 bola k sakristii pristavaná ďalšia miestnosť pre miništrantov.

Kostol má 9 okien, ktoré boli v 70-tych rokoch 20.stor. zasklené farebným sklom s obrazmi svätých. Vitráže boli zreštaurované v rokoch 2016-17. Z vonkajšej strany bolo do okien pridané bezpečnostné sklo a do dvoch okien bolo zhotovené otváracie zariadenie na vetranie.

južná stena presbytéria:
    
sv. Jozef
jozef.jpg (40150 bytes)

bočná loď:
     sv. Metod

     sv. Mária Goretti
goretti.jpg (39026 bytes)

     sv. Michal Archanjel
michal.jpg (32768 bytes)
  hlavná loď:
    
sv. Cyril
cyril.jpg (36304 bytes)

     Ružencová Panna Mária
maria.jpg (33749 bytes)

     sv. Vojtech

Oltáre sú drevené klasistického slohu z roku 1900. Na hlavnom oltári je obrazom sv. Juraja na koni v boji s drakom. Vo bočnej lodi je na oltárnom obraze sv. Rochus. Hlavný oltár bol zreštaurovaný v roku 1986 a v r. 1988 bol zreštaurovaný oltár v bočnej lodi, tiež boli pozlátené rámy obrazov krížovej cesty a kazateľnica.

hlavnalod1.jpg (20331 bytes)  juraj.jpg (21278 bytes)  bocnalod1.jpg (17482 bytes)

Z roku 1947 pochádzajú freskové maľby - obraz v sanktuárii nad dverami do sakristie, znázorňujúci príchod vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorý nahradil pôvodnú maľbu sv. kráľa Štefana na tom mieste; a obraz na strope - klenbe - v bočnej časti, znázorňujúci sv. Floriána. Tu je namaľovaný aj erb obce. Autorom malieb bol český maliar a reštaurátor Rajmund Vondráček.
morava.jpg (34687 bytes)   florian.jpg (16674 bytes)
   sv. Cyril a Metod - príchod na Veľkú Moravu (severná stena presbytéria)                                  sv. Florián (bočná loď) detail erbu

V r. 1967 boli na klenbe hlavnej lodi reštaurované v rohoch obrazy evanjelistov a v strede obraz znázorňujúci korunováciu Panny Márie.
korunovanie.jpg (17035 bytes)

Na strope presbytéria je namaľovaná sv. Alžbeta a v bočnej lodi je na strope ešte maľba sv.Martina.
alzbeta.jpg (15019 bytes)   martin.jpg (18121 bytes)

Okrem vzácnych rezbárskych prác - sochy sv. Petra a sv. Pavla je najviac cenený drevený kríž s korpusom Ukrižovaného od neznámeho rezbára. Taktiež drevená spovednica je od neznámeho umeleckého stolára. Lavice v kostole pochádzajú od tunajšieho bývalého stolára Karola Pribiša st. z r. 1948.

Vo veži na 3. podlaží sú umiestnené tri zvony. Najmenší a najstarší je zvon Panny Márie, uliaty Fridrichom Seitenkuferom z Rudna z 19. storočia, zatiaľ čo mladšie zvony - stredný - sv. Juraja a najväčší zvon - Ukrižovaného, sú z r. 1922.

 

Pohľad z juhozápadu:
kostol8.jpg (14393 bytes)

Pohľad z juhu:
kostol6.jpg (26500 bytes)

Pohľad zo severovýchodu: