úvodná stránka

Narodil som sa v slobodnom kráľovskom meste Skalica, roku Pána tisícdeväťstvošesťdesiatehoôsmeho, deviateho dňa mesiaca októbra, ako druhé - a v podstate najmladšie dieťa v rodine.
Útle detstvo do šiestich rokov som prežil v Senici.
Ešte v predškolskom veku som sa stal Bratislavčanom, presnejšie bývali sme v Prievoze.
Prvú triedu Základnej deväťročnej školy som absolvoval v Prievoze na Kladnianskej ulici. Tamojšie pedagogické praktiky učiteľského zboru presvedčili rodičov, aby nás dali na inú školu. A tak od druhej triedy som chodil na Košickú ulicu. Tam som Základnú deväťročnú školu skončil ôsmou triedou - nie preto, že by som niektorú triedu zopakoval, ale práve sa prechádzalo z deväťročnej základnej školy na osemročnú.
Štyri roky gymnázia som strávil naTomášikovej ulici. Tam sa vo mne zrodila láska k počítačom.
V tomto období nám zbúrali domček v Prievoze, a tak sme sa presťahovali na Palkovičovu ulicu pri zimnom štadióne.
V r.1987 som úspešne zmaturoval, ale prihlášku na VŠ som si nepodal. Vyskúšal som si život pracujúceho človeka ako operátor vo výpočtovom stredisku Doprastavu.
Po roku som si podal prihlášku na bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára. Hoci sa to zdalo nemožné, napokon som bol prijatý.
Diakonskú vysviacku som prijal 29. júna 1992 a na dvojmesačnej praxi som bol v Piešťanoch.
Po absolvovaní bohosloveckej fakulty som si ešte tri mesiace počkal na vysviacku. Za ten čas som vykonával diakonskú službu v bratislavskom Blumentáli.
Za kňaza som bol vysvätený 29. septembra 1993 a stal som sa kaplánom v Nových Zámkoch.
Od 1. júla 1995 som bol v Topoľčanoch a od 25. januára 1996 v Šamoríne.
Administrátorom v Myjave som sa stal 1. júla 1996. Hoci funkcia administrátora je dočasná, v tomto prípade dočasnosť trvala celých 13 rokov.
Od januára 1998 som bol školským dekanom senického dekanátu, a v rokoch 1999-2001 aj skalického dekanátu.
K 1. júlu 2009 som bol menovaný za farára do Borského Svätého Jura. Farnosť som kanonicky prevzal 6. júla a pôsobil som v nej 11 rokov, pričom som opäť vykonával funkciu školského dekana dekanátu Šaštín.
Od 1. júla 2020 som sa stal farárom v susednej Studienke a zároveň školským dekanom dekanátu Malacky.