Kňazi ostrihomskej arcidiecézy zomrelí v rokoch 1894 - 1919/22

Meno, (Rehoža), Titul ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Ábel Joannes Profess.AEppalis Gymn.Tyrnav., + 3.1.1896 anno aet.46
Alster Móric (Mauritius) far. 10.9.1861; + 7.10.1894 vo veku 67r. - pochovaný na cintoríne v Rači (hrob č.117 odd.IV.); bol podpredsedom SSV, slovenský rodožub
Aschenbrier Antonius Abbas B.M.V. de Campo Strig. C.et R.Capell.aulicus, ad hon. E.M.S.Canonicus, in Reg.Scient.Universitate Budapest juris eccl.Prof., p.o.em.Sect.scient.et litter. Soc.S.Steph.Membrum, Censor Dioeces., SS.Theol.Doctor Collegiatus,  21.12.1897 anno aet.48
Bartošík Ján far. 1882 Brodské; + 25.6.1899, v 67.roku
Benedikovič Karol far. 1881 Budapeš X.-Kőbánya (Maď., slov.obyv.); + 1.6.1899 v 59.roku života
Bernász František far. 23.10.1865 Cerová; + 22.12.1897 v 69.roku života
Bezák Jozef emeritný dekan; far. 16.8.1877 Jacovce; + 9.1.1900  v 65.roku života, 42.kňazstva
Bezák Štefan far. 1.12.1895 Rača; n.o. 1908 Ba; +1909
Birkés Akácius adm. 1889 Vrbovka; far. Nógrád-Varbó (tamtiež?); + 12.4.1896 v 47.roku života
Blaskovics Franciscus Abbas de Triszka, Ins.Coll.Eccl.Poson.ad S.Martinum Eppum Cantor et Canonicus, Sac.jub.in a.duodecimum, Nestor Dioeceseos, + 4.3.1898 anno aet.89
Bohunický Ignác far. 1876 Révfalu (Maď.); E.M.S.Can.hon.; emeritný dekan; far. Drégely-Palánk; + 2.6.1895 v 67.roku života
Bresztyák Josephus Prof.Gymn.AEppalis Tyrnaviae, + 11.6.1897 anno aet.36
Brogyányi źudovít far. 25.8.1850 Hronovce; ThDr; Numismate bellico decor., Sac.jub.in a.sextum; + 10.9.1895 v 81.roku života
Brühl Antonius far. 1888 Dvory nad Žitavou; dekan; Schol.elem.distr.Inspect.Cathedr.Basilicae Lauret.Capellanus ad hon.cruce aurea cum corona pro piis meritis decoratus; + 9.9.1898 v 56.roku života
Brunner Joannes em.VAD. et Par. Vetero-Budae, Instit.S.Adalb.Membrum, Sac.jub.in a.decimumtertium, Graecii, + 20.10.1895 anno aet.87
Cselka Ferdinandus Cons.Eppus Carrensis, Sue Sanct.Summi Pontif.Camerarius ad hon., Praepositus SS.Trinitatis de superior. aquis calidis Budensibus alias Felhévviz, E.M.S.Canonicus, Cor.ferr.III.Classis Eques, Emi ac Rmi D.Cardin.Princ.Primatis et AEppi Strig. in Pontif.Suffrag. per Distr.Budapest in Spiritual., Vicarius et Causarum Auditor AEppalis, Seminarii Generalis Budapestiens. Rector, Academiae Scient.Roveratanae membr., + 8.3.1897 anno aet.63
Csizmazia Ferdinandus Adm.Eccl.Bohunicz, + 28.9.1895 anno aet.38
Csóka Ferdinandus em.Par.Eccl.Ürméncz (?Urmince?), Sac.jub.in a.duodecimum, + 19.4.1896 anno aet.86
Csulen Martinus Par.Eccl.Cseke, S.Sedis Szatmar.asesor, Spirit.Distr.Reg.hung.et c.reg.Vienn.Societ.Geolog.commembrum, + 23.1.1894 anno.aet.71
Czibulka Ferdinandus Protonotarius apost.ad inst.participantium ac Praelatus domus pontif., Abbas B.M.V. de Czikador, E.M.S.Can.et Archi-Diac.Bars, C.et R.Capell.aulicus ad hon., SS.Theol.Doctor, Salisburgii, + 11.9.1898 anno aet.58
Czobor Julius Profess.ord.in reg.Academia nautica et Schol.Status in Fiume, + 22.3.1895 anno aet.54
Dankó Josephus el.Eppus Pristinensis, Sue Sanct.Summi Pontif.Praelatus domesticus, Ins.Coll.Eccl.Poson.ad s.Martinum Eppum, Praepositus et Archidiaconus Poson., Abbas B.M.V. de fonte Bélae, Accadem.Pont. ab Immac.Concept.Romanae item rel.Cath.Sodalis, sect.scient.et litter.Soc.S.Steph.Membrum, Acad, Scient.Hung.Membrum correspondens, item Commis.Acad.Archeolog.Hung.et Soc.c.et reg.Archaeolog.Vienn.Socius, Commis.regnic.conservand.monument.Membrum externum, Caes.et Reg.Capell.aulicus, SS.Theol.Doct.Collegiatus, + 14.1.1895 anno aet.66
Degen Titus  Abbas B.M.V. de Egres, Par.Eccl.Budapest, Circ.VII. ad S.Elisab., Commissar.AEppalis, + 19.2.1894 anno aet.58
Dodek Josephus Par.Eccl.Magaslak, + 1.4.1896 anno aet.33
Ebert Andreas em.VAD.Distr.Strigon. et Par.Eccl.Leányvár, Instit.S.Adalberti Membrum, in Budapest, + 9.12.1894 anno aet.70
Egel Andreas Par.Eccl. Széleskút, + 11.7.1900 anno aet.66
Fandi Michaël Adm.Eccl.Nyitra-Pasztó, + 1.3.1898 anno aet.26
Flügler Joannes Par.Eccl.Bánkeszi, + 22.10.1897 anno aet.38
Folkusházy Alexander VAD et Par.eccl.Tótmegyer; + 23.1.1900 anno aet.64, sac.41
Gabriely Joannes VAD.Ord.Distr.Strig., Par.Eccl.Nyergesujfalu, + 26.5.1896 anno aet.64
Galbavy Victor Coop., + 5.5.1900 anno aet.28
Gond (Opatril) Ignác nar. 31. 7. 1841 v Beluši, ord. 31.7.1869; kap. Trenčín; prefekt kň.seminára a prof.na vyššom gymn. jan.1872 Nitra; vychovávatež v rodine grófa Károlyiho 1881 vežvyslanectvo Londýn; adm. 1.1.1885 Stupava; far. sept.1885 tamtiež; + 1910 v Stupave, tam pochovaný
Gonda Joannes Paulus em.Par.Eccl.Csáb, Sac.jub.in a.secundum, in Balassa-Gyarmat, + 25.12.1899 anno aet.75
Hajóssy Ladislaus Pension.Presbyter in Somorja (Šamorín), + 22.8.1894 anno aet.73
Hascha Robertus Coop. in Moraván, + 24.1.1900 anno aet.26
Hegyi Joseph n.o., adm Hrachovište; + 18.6.1901 anno aet.66, sac.41
Holeksy Josephus VAD.Distr.Csejthe, Par.Eccl.Krakován (Krakovany), Schol.elem.Inspector, + 31.12.1896 anno aet.59
Cherny Antonius de Csernahora VAD.Ord.Distr.Radosna (Radošiná), Par.Eccl.Nagyrippény (Vežké Ripňany), + 28.4.1895 anno aet.74
Jakab Joannes de Bögöz VAD.Distr.Vágsellye, Par.Eccl.Zsigárd, Schol.elem.Inspector, + 18.11.1896 anno aet.62
Janik Josephus em.Par.Eccl.Detrkő-Sz.-Miklós, Sac.jub.in a.septimum, + 25.12.1896 anno aet.81
Janiss Franciscus em.Administr.Eccl.Nagymodró, Posonii, + 8.4.1899 anno aet.64
Jezsó Michael E.M.S.Canonicus, Sac,jub.in a.quintum, + 16.4.1896 anno aet.78
Juračka Ignác

nar. 1. 5. 1820 v Kopčanoch, ord. 3. 4. 1845; kap. Stupava; väznený za podporu štúrovského povstania 10.10.1848 Ba, 11.11. odsúdený na smr, neskôr držaný vo frant. kláštore, potom väznený v Komárne a Pešti; oslobodený 5.1.1949; adm. mar.1849 Láb; far. 1855 tamtiež; dekan dekanát Stupava; zakl.člen Matice Slovenskej a gymnázia v Kláštore pod Znievom; + 27.8.1899 v Lábe, tam aj pochovaný

Justh Ludovicus de Neczpál em.Par.Eccl.Szalka (Salka), Instit.S.Adalb.Membrum, + 17.2.1896 anno aet.73
Karell Joseph em.Par.Eccl.Sempte; + 21.6.1902 anno aet.60, sac.36
Kassák Gustavus presbyter ADioec. Strigon., + 25.10.1900 anno aet.31
Klempa Joannes Par.Eccl.Szilincs, + 26.10.1894 anno aet.56
Knauz Ferdinandus el.Eppus Scardonensis, Ins.Coll.Eccl.Poson.ad S.Martinum Eppum Praepositus et Archidiaconus Poson., Abbas SS.Salvatoris de Szerfel, sect.scient.et litter.Soc.S.Steph.membr., Ord.necnon Acad.Scient.Hung.membr.ad hon.Censor.Dioec., SS.Theologiae Doct. Colleg., + 26.4.1898 anno aet.68
Kofrányi Alojz

nar. 26. 9. 1839 Tallós (Tomášikovo), ord. 27.6.1863; kap. Stupava; far. 1868 Zohor, 1886 Záhorská Bystrica; dekan 1888; technický bádatež a vynálezca; + 17.11.1914 Záhorská Bystrica

Kormanovič Ondrej

nar. 19. 11. 1849 v , ord. 16.5.1971; ... far 1886(87) Tesáre nad Žitavou; školský dekan a okresný bibliotekár; + 1908 a pochovaný tamtiež

Köves Josephus em. Par.Eccl. Kistapolcsány, + 1.1.1900 anno aet.61
Kratochvill Franciscus em.Par.Eccl.Sz.-Endre, + 22.7.1898 anno aet.64
Krigovszky Henricus de Magyarbél em.Par.Eccl.Rimócz, + 2.11.1899 anno aet.67
Krizsák Josephus Par. em. Eccl. Unin, Sac. jub. in a. decimum quintum,Nestor dioeces., Posonii, + 10.3.1900 anno aet.90
Kudlik Joannes VAD. Surrog. Distr. Somorja, Par.Eccl. Püspöki, Schol. elem. distr. Inspector, + 26.11.1900 anno aet.59
Lakner Antonius em.Par.Eccl.Léva, Inst.Adalb.Membrum, Sac.jub.in a.quartum, + 21.8.1896 anno aet.78
Lassú Ludovicus Ins.Coll.Eccl.Poson.ad S.Martinum Eppum Canonicus, Examinator Pro-Synod., S.Sedis Tirnav.asesor, Censor Dioeces., SS.Theol.Doctor, + 6.6.1898 anno aet.64
Laucsik Michaël em.Par.Eccl.Alsópalojta, Sac.jub.in a.octavum, + 7.6.1898 anno aet.83
Laukó Michaël em.Par.Eccl.Szebeléb, + 30.10.1898 anno aet.67
Lencsés Alexander Par.Eccl.Szempcz, Sac.jub.in a.quintum, + 1.1.1899 anno aet.81
Lukács Ladislaus Praepositus de Bény, E.M.S.Canonicus et Archi-Diaconus Nógrád, Can.Poenitentiarius, Examinator Pro-Synodalis, Censor Dioec., + 2.1.1898 anno aet.70
Malobiczky Ignatius de Eadem em.Par.Eccl. Cseszte, Sac. jub in a.octavum, Ibidem, + 6.3.1899 anno aet.85
Mallý Ján, Dr.

nar. 26.8.1829 v Skalici, ord. ; národovec, mecén slovenskej tlače, pseudonym: Dusarov; kap. Banská Štiavnica; prof. na Pazmaneu Viedeň; prof. Tereziána 1859; kanonik 1885 Ba, 1888 Ostrihom; archidiakon 1892 Šaštín; + 19.10.1902 v Ostrihome

Marich Augustinus Par.Eccl.Nagy-Oroszi, Sac.jub.in.a septim., + 31.3.1897 anno aet.81
Márkus Stephanus Par.Eccl.Szelőcze, Notar.Distr., + 5.1.1897 anno aet.49
Marosi Josephus Par.Eccl.Szimő, + 15.12.1898 anno aet.58
Medveczky Emericus Stephanus Administr. Eccl. Dejthe, + 13.12.1900 anno aet.43
Mezei Franciscus Praepositus S. Lamberti de Somlyóvásárhely, L.R. Civ. Szakolcsza Par., Decanus, Commissar. AEppalis, + 7.1.1899 anno aet.61
Mezey Rudolphus Ins.Eccl.Coll.Poson.ad S.Martinum Eppum Canonicus, + 15.9.1897 anno aet.62
Miklosovich Aloysius de Érmelyfalva Praepositus S.Martini de Orod seu Oront, Ins.Coll.Eccl.Poson.ad S.Martinum Eppum, Canonicus, Sac.jub.in a.septimum, + 1.3.1895 anno aet.80
Mikovényi Mauritius de Breznóbánya Inc. Eccl. Coll. Poson. ad S.Martinum Eppum Canonicus, + 1.2.1899 anno aet.72
Molnár Rudolphus VAD.Distr.Galgócz, Par.Eccl. Moraván, Inspect.Schol.distr.elem., + 22.11.1900 anno aet.52
Nagy Elemér Antonius Catecheta in Instit.Ranolder Budapestini, + 26.2.1897 anno aet.27
Nagy Josephus em.Par.Eccl.Eperjes, Sac.jub.in a.primum, + 15.7.1898 anno aet.74
Nagy Julius Prof. Doctr.Relig. et Exhortator in sup.schola reali Circ. IV.Budapestini, + 21.2.1897 anno aet.44
Nagy Michael Adm.Eccl.Nemesoroszi, + 23.3.1894 anno aet.49
Németh Victor Curatus in Péliföld, + 21.9.1896 anno aet.70
Novák Pavol

nar. 22.3.1829 v Skalici, ord. ; gymn.prof. Trnava; hlavý tajomník a doživotný čestný predseda SSV; kanonik Ba; + 8.9.1909 Ba

Nyáry Comes Rudolphus presbyter ADioec. Strig., in Nagytapolcsány, + 23.8.1900 anno aet.72
Ocsovszky Franciscus Sales Abbas de Tissibóth, Insignis Eccl.Colleg.Tirnav.ad S.Nicolaum Eppum, Praepositus et Canonicus Poenitentiarius, L.R.Civ.Tirnav.Par., VAD et schol.elem.Inspect.capitalis scholae vero Director, Sac.jub.in a.nonum, + 30.1.1898 anno aet.82
Ochaba Stephanus VAD. et Par. em. Eccl. Nagykosztolány, Sac. jub. in a. decimum tertium, Instit. S. Adalberti membr., Tyrnaviae, + 27.3.1900 anno aet.87
Oldinger Antonius Par.Eccl.Bélabánya, + 20.5.1898 anno aet.67
Ondrejkovits Joannes em.Par.Eccl.Garam-Sz.-Benedek (?Hronský sv.Beňadik?), et VAD.Surrog., Sac.jub.in a.nonum, + 13.9.1895 anno aet.82
Orel Carolus Par.Eccl.Kossúth, + 22.9.1898 anno aet.48
Oswald Joannes Par.eccl.Bohunicz; + 5.7.1901 anno aet.63, sac.35
Ozvald Ludovicus Par.Eccl.Velsicz; + 11.1.1901 anno aet.50, sac.27
Pachmann Ignatius em.Par.Eccl. Nyitra-Pásztó, in Galgócz, + 8.6.1898 anno aet.58
Palásthy Paulus de Eadem Cons.Eppus Sareptanus, Abbas de Kana alias Kava, E.M.S.Lector et Canonicus, Excelsi Fori Primat. asesor, Commis. examinand. doctr. relig.profess. necnon Offic. Censurae Dioec. Praeses, C. et R. Capell. aulicus, ad hon., SS. Theol. Doct. colleg. Sacerd. jub. in a. primum, + 24.9.1899 anno aet.75
Palkovič Štefan far. 1875 Pezinok; + 1910, pochovaný na cintoríne v Pezinku
Patak Joannes VAD.Ord.Distr.Kékkő, Par.Eccl.Szklabonya, Sac.jub.in a.secundum, + 31.7.1896 anno aet.77
Pavlovszky Carolus em. Par.Eccl. Kápolna, Sac. jub. in a.decimumquartum, Posonii, + 24.11.1899 anno aet.87
Pfleger Michael Par.in Komárom-Kürth, Arcas Romanus, + 18.9.1894 anno aet.57
Poeck Josephus Ins.Coll.Eccl.Poson.ad S.Martinum Eppum Canonicus, S.Sedis Tyrnav.asesor, + 22.4.1895 anno aet.72
Pokorny Adolphus Par.Eccl.Boldogfalva, Notar.Distr.Szempcz, + 7.3.1894 anno aet.55
Pollák Valentinus Coop.in Kis-Apáthi, + 21.4.1896 anno aet.27
Poór Alexander Par.Eccl.Kiliti, + 31.7.1898 anno aet.67
Pósch Samuel VAD. Ord. Distr. Bozók, Par.Eccl. Szénavár, Conv. S. Benedicti de juxta Grón Conventualis, Sac. jub. in a. quintum, + 16.1.1899 anno aet.82
Praznovský Jozef far. 9.7.1877 Piešany; + 2.6.1912
Praznovský Michal far. 21.7.1871 Drahovce; v tom istom doku bol menovaný VAD-surr., ale zo zdrav dôvodov sa po roku zriekol; + 8.12.1902 Dožany; bol literárne činný
Pristyák Neitus E.M.S.Canonicus ad hon.VAD, Par.Eccl.Verebély, + 8.8.1897 anno aet.60
Prokopovszky Daniel Par.em. Eccl. Ásvány, Sac. jubil. in a.decimum, in Kászon-Ujfalu (Com. Csik), + 3.10.1900 anno aet.85
Puchovszky Stephanus Par.Eccl. Vágkirályfa, + 9.2.1899 anno aet.46
Raditsits Aloysius Par.Eccl.Nógrás-Varbó, + 1.11.1897 anno aet.61
Ratimorszky Martinus Par.Eccl.Nagymánya, + 4.4.1898 anno aet.41
Réh Joannes Cleri junior.Strig.Dirrect.Spir.em.Examinator Synodalis, Censor dioec., Instit.S.Adalberti Membrum, Sacerdos jub.in a.secundum, + 20.2.1895 anno aet.74
Rehák Mathias VAD.Distr.Ord.Sasvár, Par.Eccl.Egbell, + 2.3.1894 anno aet.76
Reich Josephus Adm. em.Eccl.Békásmegyer, Sac.jubil.in a.octavum, + 25.8.1894 anno aet.84
Reiter Aloysius em.Par.Eccl.Aranyos-Maróth, Sac.jub.in a.quartum, + 6.12.1895 anno aet.80
Reuth Emericus presbyter ADioec., Strig., + 3.5.1900 anno aet.62
Romeiser Josephus Praepositu B.M.V. de novo monte Pestiensi, Sue Sanct.Summi Pontif.camerarius secr., Par.Eccl.Budapest Circ.IV.B.M.V. ad Assumtam, S.Sedis Budapest asesor.Commisar.AEppalis, + 1.1.1895 anno aet.56
Rosíval Štefan, ThDr. nar. 4.8.1844 v Nitrianskom Hrádku; kap. aug.1868 Stupava; adm. 1870/far. 1873 Záhorská Bystrica; dekan 1883-1886 dekana dekanátu Stupava; far. 1886 Pribeta, 1888 Tvrdošovce; kanonik ostrihomskej kapituly 1889; diecézny dozorca škôl 1890; rektor kňazského seminára Ostrihom; diecézny cenzor; člen bratislavského župného zastupitežstva i poslanec Uhorského snemu 1881-1892 za volebný obvod Stupava a od roku 1898 za volebný obvod Varín; + 24.5.1899 v Ostrihome
Roszbory Joannes VAD.Ord.Distr.Bazin, Par.Eccl.Báhony (Báhoň), + 22.5.1896 anno aet.73
Rosznáky Carolus Par.Eccl. Nagy-Surány, + 25.9.1900 anno aet.58
Rudolf Adalbertus Par.Eccl.Muzsla,em.VAD, + 6.4.1897 anno aet.68
Sárváry Andreas Par.Eccl.Nagy-Légh, Sac.jub.in an.secundum, + 25.11.1894 anno aet.79
Sasinek František Víazoslav

nar. 11.12.1830 v Skalici, ord. 1853 v reholi OFM Cap; r.d. Tata, Ba, Pezinok; vystúpil z rehole 1864; prof.dogmatiky Ban.Bystricia; tajomníkom Matice slovenskej 4.8.1869 Martin; literárna činnos 1875 Skalica, 1882 Prahy; duchovný správca nemocnice tamtiež; n.o. 1892 Radošovce, Kúty, Mariazell; + 17.11.1914 v Štýrskom Hradci, pochovaný v Kainbachu; r.1930 previezli jeho telesné pozostatky do Skalice a uložili ich v krypte kaplnky sv. Anny

Schäffer Adalbertus Par.Eccl. Bart, + 5.1.1899 anno aet.49
Schulcz Joannes Ins.Coll.Ecll.Tyrnav.ad S.Nicolaum Eppum, Lector et Canonicus, Sac.jub.in a.decimum quartum, Nestor Dioecesis, + 31.8.1896 anno aet.89
Soóky Gabriel de Tótsoók E.M.S.Canon.hon.Semin.AEppalis Strig., Vice-Rector et S.Sedis M.Strig.asesor, + 20.2.1894 anno aet.51
Sorecz Joannes Baptista Par.Eccl. Kesztölcz, Spirit.Distr., + 23.11.1900 anno aet.67
Steffel Ferdinand nar. 5.7.1836 v Nitre; far. 1.5.1867 Osuské; + 28.11.1904 Osuske
Sullay Rudolphus Par.Eccl.Spácza, + 19.3.1896 anno aet.57
Szabó Alexius Par.Eccl. Kékkő, in Budapest, + 14.2.1900 anno aet.44
Szabó Carolus Par.em.Eccl. Királyrév, Instit.S.Adalberti membrum, in Zala-Egerszegh, + 29.3.1899 anno aet.78
Szabó Josephus em.Curatus Eccl.Modertárna, Sac.jub.in a.duodecimum, Tyrnaviae, + 28.11.1895 anno aet.86
Szahota Joannes VAD. Surrog. Distr. Szenicz, Par.Eccl. Jablonicz, Schol.elem.distr.Inspector, + 10.12.1899 anno aet.51
Szecsey Franciscus de Bánkháza Par.Eccl. Felsőthúr, S. Domus Lauretanae Cubicularius, + 6.11.1900 anno aet.41
Székácz Ladislaus C. et R. Capell. milit. Cassoviae, + 16.6.1900 anno aet.31
Szemerényi Carolus Ins.Coll.Eccl.poson.ad S.Martinum Eppum Canonicus, Sac.jub.in a.duodecimum, + 16.10.1898 anno aet.86
Szilassi Odorik Pavol, OFM misie 1870 Rím, India, Srí Lanka; r.d. Viedeň, Budapeš; kap. Pezinok; člen výboru SSV 1889; + 9.4.1895
Szinghoffer Michael Par.Eccl.Lozorno, + 11.2.1896 anno aet.44
Szittnyai Ignatius Par.Eccl.Nyitra-Bajna, Notarius Distr., + 13.3.1897 anno aet.49
Szlávik Josephus Par.Eccl.Felső-Attrak, + 17.7.1896 anno aet.72
Szontág Paulus Coop.in Naszvad (Nesvady), + 25.9.1896 anno aet.25
Sztancsek Stephanus Presb.Adioec.Strig. in Privigye, + 2.12.1895 anno aet.29
Škarda Jozef Mária

nar. 13.3.1847, ord.  ; dekan-prelát 1885-1910 Šaštín; + 24.2.1911 Šaštín, pochovaný tamtiež

Talcsik Josephus Par.Eccl.Mária-Völgy, S.Sedis AEppalis Tirnaviensis asesor, + 2.5.1897 anno aet.67
Tasky Joannes Par.Eccl. Zavad, + 27.10.1899 anno aet.55
Teész Elemér Leopoldus Catecheta in Schol.elem.et civ.Budapestini, + 29.1.1897 anno aet.25
Thuránsky Hermannus de Thurik et Komjáthna Ins.Eccl.Coll.Tyrnav.ad S.Nicolaum.Eppum Canonicus junior, Sac.jub.in a.duodecimum, + 17.6.1896 anno aet.86
Tichy Antonius Ins. Coll.Eccl. Poson. ad S. Martinum Eppum, Canonicus, + 3.10.1900 anno aet.62
Toller Gabriel Par.Eccl. Szenicz, + 22.2.1899 anno aet.55
Tomann Josephus VAD.Surr.Distr.Drégely, Par.Eccl.Alsórakoncza, Schol.elem.Inspector, + 17.5.1894 anno aet.42
Tragor Franciscus Par.Eccl.Pétarfalva, + 5.2.1895 anno aet.66
Ürge Josephus Alexander Abbas S.Mauritii de Bpth, Eccl.Ins.Coll.Poson.ad S.Martinum Eppum Canonicus, Sacerdos jub.in a.undecimum, + 5.9.1897 anno aet.85
Vámossy Carolus Par.Eccl.Búr-Sz.-György (Borský sv.Jur), + 4.7.1896 anno aet.47
Várady Carolus em.Par.Eccl.Nagy-Lóth, Sac.jub.in a.octavum, + 4.6.1895 anno aet.86
Viszolajszky Aloysius em. Par.Eccl. Bessenyő, Instit. S. Adalberti membr., Sac. jub. in a. decimum quartum, in Dorogh , + 4.2.1899 anno aet.88
Volfinau Josephus Ins.Coll.Ecll.Tyrnav.ad S.Nicolaum Eppum Custos et Canonicus, Praeparandiae Cath.Director, + 17.10.1896 anno aet.62
Wayand Geysa Coop.in Budapest ad S.Theresiam Circ.VI., SS.Canonum et Philosophiae Doctor, + 30.12.1895 anno aet.38
Winter Augustinus Ins. Coll. Eccl. Poson. ad S. Martinum Eppum, Canonicus, Seminarii Poson. ad S. Emericum Rector, Commissar. AEppalis, + 25.6.1900 anno aet.66
Ziegler Adalbertus Par.Eccl.Nagymegyer, Notar.Distr., + 25.12.1894 anno aet.66
Zöldy Stephanus Administrator Eccl. Pilismaróth, + 25.8.1899 anno aet.39
Zoványi Michaël em.Par.Eccl. Imely, Budapestini, + 3.9.1900 anno aet.63