Vyjadrenie k zverejneným osobným údajom

Istý kňaz ma upozornil, že zverejnením dátumu a miesta narodenia kňazov porušujem zákon o osobných údajoch. Toto tvrdenie sa však nezakladá na pravde, pretože uvádzané údaje nepatria medzi zákonom chránené údaje, kam patrí napr. rodné číslo.

Keďže sa vyskytuje viac osôb rovnakého mena a priezviska, často treba pripojiť ešte ďalší údaj, aby neprišlo k zámene osôb. Z toho dôvodu sa do cirkevných matrík okrem bydliska zapisovalo aj povolanie. V dnešnej dobe už tento údaj stráca na význame a jasným spôsobom možno označiť osobu práve vďaka údajom o narodení.

Tieto údaje, ktoré zverejňujem v zozname, som nezískal žiadnym pokútnym spôsobom, ale z verejne prístupných zdrojov - schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a zoznamy novokňazov v Katolíckych novinách.

V celej histórii zverejňované zoznamy kňazov uvádzali tieto údaje, a bolo by určite na škodu pre dejepisné poznatky budúcich generácií, keby to tak nebolo.

Osobne si myslím, že skôr môžu byť dotknutí uverejnením v zozname tí kňazi, ktorí opustili svoje povolanie, alebo boli postihnutí cirkevným trestom. Ale ani tak neprestali byť kňazmi a nemení to nič na fakte, že pôsobili ako kňazi v rámci diecézy. Preto ich miesto v zozname je opodstatnené.

Každý, kto vstupuje do kňazskej služby, by si mal byť vedomý, že prestáva byť len súkromnou osobou, pretože na základe kňazskej vysviacky sa stáva "druhým Kristom" a tak o ňom ešte viac platia slová evanjelia: "Vy ste svetlo sveta... Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť..."

Ak by však zverejnenie údajov malo kňazom robiť problémy v ich službe, tak popracujem na spôsobe, ako tieto údaje zverejniť iným spôsobom. To si však vyžiada čas a zdokonalenie sa v softvérových znalostiach. Preto tých, ktorí majú osobné výhrady, prosím, aby boli trpezliví. Vďaka!