Skratky:
ABÚ – Arcibiskupský úrad
adm.
– administrátor, správca farnosti
a/f.
– správca farnosti alebo farár (keď nie je presne určené)
Ba
– Bratislava
exc.
– farnosť spravovaná excurendo, t.j. z inej farnosti
cons.
– konsekrovaný (biskupská vysviacka)
canonicus E.M.S. (Eccl.Metrop.Strigoniensis)
ostrihomský kanonik
CSc. – kandidát vied
CVS civilná vojenská služba
Doc.
– docent, akademická hodnosť
Dr.
– doktor, akademický titul
Dr.h.c.
– čestný doktorát
DrSc.
– doktor vied
E.M.S. (Eccl.Metrop.Strigoniensis)
– pozri: canonicus 
far.
– farár
ICDr. / JCDr.,
– doktor cirkevného práva
ICLic. / JCLic.
– licenciát cirkevného práva
Ing. – inžinier
JUDr.
– doktor práv
kap.
– kaplán
lat.
– latinský názov obce (farnosti)
Lic. – licenciát, akademický titul medzi
            magistrom (
Mgr.) a doktorom (Dr.)
maď.
– maďarský názov obce (farnosti)
Mons.
– monsignor, čestný titul
m.p.
– mimo pastorácie
MUDr.
– doktor medicíny, lekár
n.o. – na odpočinku / dôchodku
nar.
– narodený
nem.
– nemecký názov obce (farnosti)
ord. – ordinovaný (kňazská vysviacka)
PaedDr.
– doktor pedagogiky
PhD.
– "doctor of philosophy"-výskumný doktorantský titul, prv sa používal titul DrSc. – doktor vied (v oboch prípadoch sa uvádza za menom)
PhDr., PhLic.
– doktor, licenciát filozofie
prof.
– profesor, stredoškolský učiteľ
Prof.
– profesor, akademická hodnosť
r.d.
– rehoľný dom/kláštor
RNDr.
– doktor prírodných vied
sp.k.
– správca kostola
SLK
– slovenská liturgická komisia
SSDr., SSLic.
– doktor, licenciát biblických vied
šk.dekan – školský dekan
ThDr., ThLic.
– doktor, licenciát teológie
ÚCHS
– Ústredná charita na Slovensku
ÚSS
– Ústav sociálnej starostlivosti
výp.
– výpomoc
ZVS
– základná vojenská služba
+
– zomrel
* – adresa farského úradu
ooo – nezverejnený údaj

Systém písania:
čiarka oddeluje rôzne pôsobiská v tej istej funkcii
bodkočiarka oddeluje rôzne funkcie

Rehole:
CCG (CC) – Kongregácia tešiteľov z Getsemani
CM
– Misijná spoločnosť sv.Vincenta, Lazaristi
CR
– Kongregácia Zmŕtvychvstania, Resurekcionisti
CSsR
– Kongregácia Najsv.Vykupiteľa, Redemptoristi
FSC
– Inštitút školských bratov
MIC
– Spoločnosť kňazov mariánov od Nepošk.Počatia P.Márie
MS
– Misionári Matky Božej z La Salette, Saletíni
OCD – Rád bosých karmelitánov
OFM – Rád menších bratov, Františkáni
OFMCap – Rád menších bratov kapucínov
OFMConv
– Rád menších bratov konventuálov, Minoriti
OH – Hospitálska rehoľa sv.Jána z Boha, Milosrdní bratia
OP
– Rehoľa kazateľov, Dominikáni
OPraem
– Rád premonštrátov
OSCam
– Rehoľa slúžiacich chorým, Kamiliáni
OSchP – Rehoľa piaristov
OSJ Obláti sv.Jozefa
OSPPE
– Rád sv.Pavla Prvopustovníka, Pavlíni
OT – Rád nemeckých rytierov
RCI
Kongregácia rogazionistov Srdca Ježišovho
SAC
– Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Pallotíni
SDB – Saleziáni dona Bosca
SJ
– Spoločnosť Ježišova, Jezuiti
SVD – Spoločnosť Božieho slova, Verbisti

Diecézy:
BA
– Bratislavská arcidiecéza (od r.2008)
BB – Banskobystrická diecéza
KE – Košická (arci)diecéza
NR – Nitrianska diecéza
OS – Ostrihomská arcidiecéza
RO
– Rožňavská diecéza
SP – Spišská diecéza
TA – Trnavská arcidiecéza (od r.2008)
TT
– Trnavská apoštolská administratúra (1922-1977),
          Trnavská arcidiecéza (1978-1995),
          Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza (1995-2008)
VO – Vojenský ordinariát
ZA – Žilinská diecéza (od r.2008)

Iné cirkevné subjekty:
AN
– Apoštolská nunciatúra
Opus Dei
– osobná prelatúra
SF
– Spoločenstvo Fatima, sekulárny inštitút

šikmo písané meno kňaza - údaje sú neúplné
písané modrou farbou - kňaz už zomrel