Zoznam farských matrík

- Myjava

Štátny oblastný archív, Bratislava (v zátvorke číslo, pod ktorým je vedená v štátnom archíve)
1. Krmanova matrika (1723-29) (nr.arch.1512)
2. Matricula baptisatorum, copulatorum et sepultorum; Tomus II. (nr.arch.1507)
    - series baptisatorum (1731-1763)
    - series copulatorum (1731-1778)
    - series sepultorum  (1731-1774)
    + sepultori extra coemeterium (1731-1763)
3. Matricula baptisatorum; Tomus III. (nr.arch.1508)
       (do apríla 1787 zapisovaní aj evanjelici)
    - series baptisatorum (1763-1899)
    - zoznam detí zo zmiešaných manželstiev (1779-1803)
    + zoznam konvertitov (1909-1943)
    + zoznam apostatov (1926-1949)
    + zoznam birmovaných (1822-1941)
4. Matricula copulatorum et sepultorum; Tomus III. (nr.arch.1509)
       (do apríla 1787 zapisovaní aj evanjelici)
    - series copulatorum (1778-1933)
    - series sepultorum  (1775-1871)
    + zoznam miešaných manželstiev (1778-1795)

5. Matricula sepultorum (1871-1884); Tomus 4. (nr.arch.1510)
6. Matricula sepultorum (1884-1924); Tomus V.  (nr.arch.1511)

Rím.kat.farský úrad, Myjava
1. Matricula confirmatorum (1868-1923)
2. Matricula baptisatorum; Tomus [III.] I. (1900-1955)
3. Evidencia detí čs. štát. detského domova v Rim. Sobote, daných do cudzej opatery podľa kolónií (1921-25)
4. Liber confirmatorum (1950, 56, 62, 70)
5. Matricula baptisatorum; Tomus II. (od 1956)
6. Matricula copulatorum; Tomus [III.] (od 1934)
7. Matricula defunctorum; Tomus [V.] (od 1924)
8. Liber conversorum (od 1942)
9. Matricula confirmatorum (od 1978)

- Turá Lúka

Štátny oblastný archív, Bratislava (v zátvorke číslo, pod ktorým je vedená v archíve)
1. Matricula baptisatorum, copulatorum et sepultorum (nr.arch.2510)
    - series infantium natorum (1730-1762) - začína ako evanjelická matrika narodených
    - series copulatorum (1733-1762)
    - series sepultorum  (1737-1760)
    + zoznam katolíckych rodín
    + zoznam konvertitov
    + zoznam miešaných manželstiev
2. Matricula baptisatorum, copulatorum et sepultorum (nr.arch.2511)
       (do apríla 1787 zapisovaní aj evanjelici)
    - series baptisatorum (1762-1851)
    - series copulatorum (1762-1852)
    - series sepultorum  (1760 spätne dopísané -1852)
3. Matricula baptisatorum; Tomus III. (1852-1952) (nr.arch.2512)
    + zoznam birmovaných (1931, 1936)
    + zoznam konvertitov
4. Matricula copulatorum et sepultorum; Tomus II. (nr.arch.2513)
    - series copulatorum (1852-1951)
    - series sepultorum  (1852-1866)
5. Matricula sepultorum; Tomus III. (1866-1874) (nr.arch.2514)
6. Matricula sepultorum; Tomus IV. (1875-1950) (nr.arch.2515)

Rím.kat.farský úrad, Myjava
1. Matricula baptisatorum (od 1895 - spätne odpísané z predošlej matriky)
2. Matricula copulatorum (od 1952)
3. Matricula defunctorum (od 1955)
4. Liber conversorum (1952 jediný zápis)