KRONIKA farnosti Myjava
počas trinástich rokov môjho pôsobenia

Rok: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, koniec

        K 1.júlu 1996 som bol menovaný administrátorom farnosti Myjava so spravovaním excurendo farnosti Turá Lúka. Farnosť som prevzal v utorok 2.júla od Mons.Dr.Borisa Travenca, ktorý odišiel ako dôchodca vypomáhať na faru do Bratislavy-Dúbravky. Prvú sv.omšu som slúžil na slávnosť sv.Cyrila a Metoda v piatok 5.7.1996. Slávnostne privítaný farníkmi i evanjelickými duchovnými manželmi Mišiakovcami som bol v nasledujúcu nedeľu 7.júla pri sv.omši o 9.30 hod.

        Výmena kňazov zaktivizovala veriacich k prácam na fare. Do nástupu nového kňaza vymaľovali celú faru a porobili mnohé práce. K tomu vyzbierali na vtedajšie pomery veľké množstvo peňazí, za ktoré sa nakúpil nielen materiál, ale aj chladnička, mikrovlnná rúra a riad do kuchyne.
        Ďalšou významnou prácou bolo v priebehu augusta 1996 zriadenie zá
choda a sprchovacieho kúta na poschodí fary, kde sa nahradila drevená podlaha železobetónom a zriadil sa záchod, umyvadlo i sprchovací kút, čo znamenalo značné zvýšenie kultúry bývania na fare. Všetky práce okrem vodoinštaliácie sa robili brigádnicky a boli zvládnuté v priebehu jedného mesiaca.

        Vzácnou návštevou myjavskej fary bol don Stefano Gobbi, zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia. Po návšteve Čiech jeho cesta viedla na Slovensko, pred svojou prvou oficiálnou zastávkou v Rajeckej Lesnej nocoval z 13. na 14. septembra 1996 na myjavskej fare. Večer ešte navštívil Rovensko, kde boli myjavskí farníci spolu s ďalšími veriacimi zhromaždení na modlitbe vo večeradle.

        Kňazské povolania: po prvom kňazskom povolaní – Romanovi Stachovičovi, nastúpil do kňazského seminára v Bratislave v septembri 1996 ďalší bohoslovec – Dušan Molek.

        V piatok 13.12.1996 sa v rámci Kresťanskej akadémie uskutočnila prednáška detského psychiatra z Trenčína MUDr.Ladislava Kvasničku na tému “Predpoklady citového vývoja dieťaťa”.

        V nedeľu 29.12.1996 popoludní sa nám predstavila vianočným koncertom v kostole miestna hudobná formácia YJARDY: Dušan Molek, Renáta Heldová a Jarmila Valová.

1997

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili ekumenické bohoslužby, ktoré boli dohodnuté a zorganizované na poslednú chvíľu, preto prebiehali tak, že evanjelickí veriaci boli prítomní v stredu 22.1. na sv.omši v katolíckom kostole, v závere ktorej sa prihovoril a pomodlil ev.farár-senior Samuel Mišiak; a následne vo štvrtok 23.1. sa katolícki veriaci so sp.farnosti zúčastnili evanjelických bohoslužieb v zborovej miestnosti na ev.fare.

        Na podnet správcu farnosti zorganizovali veriaci ples, ktorý sa uskutočnil 25.1.1997 v Športklube. Ples konferovali správca farnosti M.Vojtko a organistka Monika Magulová. Mládež si na ples pripravila program. Pozvanie prijali aj evanjelickí duchovní – manželia Mišiakovci. Ples sa stretol s veľmi dobrým ohlasom.
        Týmto podujatím začala tradícia každoročnýc
h kresťanských plesov, i keď sa podobná akcia uskutočnila už 25.2.1995.

        V pondelok 3.2.1997 sa uskutočnilo na fare stretnutie veriacich, ochotných aktívnejšie pomáhať vo farnosti, kde sa ustanovila farská rada, ako poradný a pomocný orgán správcu farnosti. Členstvo v rade a činnosť nebola určená nejakým štatútom, ale účasť v nej bola otvorená pre tých, ktorí boli ochotní pomôcť spoluprácou.

        8.marca sa v zborovej miestnosti na ev.fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška ThDr.Jána Zemánka, ev.farára v Turej Lúke, na tému “Meno Božie – JAHVE”.

        Modlitbou sv.ruženca na fare večer 8.3.1997 začalo putovanie sochy Panny Márie po rodinách farnosti ako forma duchovnej obnovy. V jednotlivých rodinách socha zotrvala jeden týždeň, pričom každý večer bola v tej rodine modlitba sv.ruženca, na ktorú mohol prísť každý, kto mal záujem. Patronát nad zadelovaním rodín prijala pani Otília Pisarovičová. Putovanie sochy trvalo až do letných prázdnin.

        12.4.1997 mal v katolíckom kostole v rámci Kresťanskej akadémie už druhú prednášku detský psychiater z Trenčína MUDr.Ladislav Kvasnička na tému “Stigmatizácia z pohľadu lekára”.

        Počas májových nediel sa vo farnosti konalo zasvätenie rodín Panne Márii. Na zasvätenie sa pripravovali rodičia s deťmi modlitbou deviatnika v rodine. Rodiny, ktoré nestihli zasvätenie v máji vykonať, mali ešte možnosť v októbri.

        V piatok 23.5.1997 večer mal v kinosále Spoločenského domu v rámci Kresťanskej akadémie prednášku známy český astronóm RNDr.Jiří Grygar CSc. na tému “Novinky z astronómie – Veda a viera”, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Bola to doteraz akcia Kresťanskej akadémie s najväčšou účasťou poslucháčov.

        300. výročie začiatku stavby kostola Danielom Krmanom si ekumenickým stretnutím pripomenuli veriaci spolu s evanjelikmi v nedeľu 25.5.1997 po skončení sv.omše o 11.30 pred kostolom.

        V nedeľu 1.júna 1997 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 15 detí, z toho 9 dievčat a 6 chlapcov.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 1997

        V týždni od 26.7. do 2.8.1997 sa uskutočnil letný tábor pre deti v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach. Tábora sa zúčastnilo 32 detí.

        V náväznosti na detský tábor sa uskutočnil v týždni 2.-9.8.1997 mládežnícky výlet v susednej osade Korcháň. Okrem toho bohoslovec Roman Stachovič zorganizoval výlet pre najstarších miništrantov na chatu pri Ľubochni.

        Okrem menších brigád počas leta, sa uskutočnilo v utorok 12.8.1997 upratovanie kostola na Turej Lúke, pričom sa najmä vyčistila veža kostola.

        Ďalšou významnou prácou bolo zhotovenie drevenej dlážky chóru kostola, ktoré sa uskutočnilo od septembra do decembra 1997.

        V auguste 1997 nahrala skupina YJARDY – Dušan Molek, Renáta Heldová a Jarmila Valová MC kazetu “Rázcestie” s vlastnými piesňami, ktorých autorom je boloslovec D.Molek. Túto kazetu predstavili koncertom vo farskom kostole i v nočnom programe na šaštínskej púti 14.-15.septembra, kde zaznamenali medzi zúčastnenou mládežou výrazný ohlas.

1998

        Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholil v nedeľu 25.1.1998 o 17.hod. modlitebným ekumenickým stretnutím v evanjelickom kostole.

        Po dobrých skúsenostiach z predošlého roka veriaci zorganizovali kresťanský ples 31.1.1998 v Športklube. Program na ples znovu pripravila mládež, konferenciermi boli Marek Hrin a Eva Pítková.

        O týždeň nato, v sobotu 7.2. sa konal karneval pre deti, ktorý bol v bývalom internáte SOU strojárskeho, kde sa nachádza colnica. Po maškarnom programe pre najmenších, program pokračoval do neskorého večera stretnutím mládeže.

        20.3.1998 sa v zborovej miestnosti na ev.fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška o živote a diele evanjelického farára Jána Maliarika.

        Na základe dohody na stretnutí predstaviteľov mesta a cirkví oboch konfesií, uskutočnila sa v piatok 17.4.1998 popoludní brigáda na cintoríne. Pre nepriazeň počasia, evanjelici brigádu vôbec nevyhlásili, z katolíkov i napriek zlému počasiu niekoľko brigádnikov predsa prišlo.
        Keďže v katolíckej časti cintorína bolo viacej neudržiavaných hrobov, ktoré potrebovali vyčistiť, ďalšia brigáda katolíkov sa uskutočnila v pondelok 6.7. doobeda, na ktorú boli zavolané staršie deti a mládež, najmä birmovanci. Avšak účasť bola z
novu slabá.

        V nedeľu 3.5.1998 popoludní sa uskutočnilo v katolíckom kostole v rámci Kresťanskej akadémie divadlo jedného herca, pri ktorom sa brnenský herec Miroslav Částek vystúpil s umeleckou kompozíciou “Popelka nazaretská”.

        V nedeľu 7.júna 1998 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 9 detí, z toho 7 dievčat a 2 chlapci.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 1998

        V týždni od 25.7. do 1.8.1998 sa uskutočnil po druhý krát letný tábor pre deti v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach. Tábora sa zúčastnilo 36 detí.

        V nasledujúcom týždni po detskom tábore bohoslovec R.Stachovič organizoval výlet pre najstarších miništrantov na chate vo Veľkej Fatre pri Ľubochni. V náväznosti naň sa uskutočnil mládežnícky výletProsieku (Liptov) na prázdnej fare od 9. do 16.augusta.

        I v lete 1998 sa uskutočnili brigády. Popri prácach na plynofikácii fary to bolo od 17.augusta i obkopanie veže a zadnej časti stien kostola a zavedenie drenážnych hadíc, na odvlhčenie múrov kostola, ako aj vyčistenie farskej povaly. Pri týchto prácach mnohí prejavili veľkú dávku ochoty a obetovania sa.

        Vzhľadom na zlý stav elektrického kúrenia na fare začalo sa v decembri 1997 so zbierkami na plynofikáciu fary. Finančne náročná záležitosť sa podarila zrealizovať vďaka tomu, že náklady za plynovú prípojku z Hurbanovej ulice si fara delila s drogériou Petra, ktorej majiteľka p.Valášková sa postarala i o príslušné projekty a povolenia, i o zabezpečenie realizácie. Realizácia prípojky sa odsunula až na jeseň 1998, nakoľko robili problém obyvatelia susedného domu - “čínsky múr”, ktorí spisovali petície proti rozkopávke.
        Plynofikáciu farskej budovy a vykurovací systém realizovala na základe konkurzu firma “Inštalatérstvo Figura” p
odľa projektu Ing.Martina Nekardu. Mnohé práce sa pri tejto realizácii vykonali aj brigádnicky svojpomocne, keďže náklady boli dosť vysoké a značne presahovali výnosy zbierok, napriek ochote a štedrosti mnohých veriacich.
        S vykurovaním fary sa mohl
o začať v novembri 1998. Všetky náklady sa podarilo zo zbierok a 90-tisícovej pôžičky z podporného fondu uhradiť.

        Na tri významné a dôležité udalosti, ktoré očakávala farnosť: diakonskú vysviacku, vysluhovanie sviatosti birmovania a voľby, sa veriaci pripravovali i 48 hodinovou poklonou pred Sviatosťou oltárnou – od sv.omše v utorok 22.9. do sv.omše vo štvrtok 24.9.1998.

        V sobotu 26.9.1998 o 10.hod. prijal v katedrále sv.Jána Krstiteľa v Trnave diakonskú vysviacku Roman Stachovič, bohoslovec študujúci v Ríme.

        V sobotu 10.10.1998 pri sv.omši o 10.hod. udelil nový pomocný biskup Mons.Štefan Vrablec sviatosť birmovania 37 birmovancom, ktorí sa aktívne pripravovali od októbra 1997. (Bola to druhá birmovka biskupa Vrableca na Slovensku a celkovo tretia.)

        V sobotu 12.12.1998 sa na evanjelickej fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška na tému “Mesiášske očakávania v Izraeli a pozdnožidovská apokalyptika”.

        Vďaka Branislavovi Magulovi, bolo možné zriadiť webovú stránku farnosti na internete s adresou www.rkmyjava.sk, ktorá je v prevádzke od Vianoc 1998.

1999

        S umeleckou kompozíciou podľa evanjelia sv.Jána s názvom “Bůh je láska” vystúpil v nedeľu 17.1.1999 popoludní v evanjelickom kostole v rámci Kresťanskej akadémie brnenský herec Miroslav Částek.
        Týmto recitálom veriaci oboch konfesií začali týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V pondelok 18.1. nasledovala
ekumenická bohoslužba v katolíckom kostole, a týždeň modlitieb uzatvorila ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole v nedeľu 24.1.1999.

        30.1.1999 po tretí raz katolícki veriaci zorganizovali v Športklube kresťanský ples. Už tradične mládež vyplnila čas programom, konferenciérmi boli Marek Hrin a Renáta Heldová.

        Ako v predošlý rok, i teraz na kresťanský ples nadviazal karneval pre deti, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 14.2. v budove colnice, bývalého internátu SOU strojárskeho.

        V sobotu 20.2.1999 sa uskutočnila na fare duchovná obnova pre mládež, ktorú viedol Jozef Luscoň, salezián z Bratislavy. Akcia priniesla isté oživenie mládeže vo farnosti.

        V priebehu školského roka 1998/99 sa zapojili do biblickej olympiády dve družstvá zo základných škôl (P.Hrin, P.Marek, A.Malíková, S.Dugová, T.Halásová, V.Moleková) a jedno stredoškolské družstvo (M.Hrin, E.Pítková, M.Majtánová). Ich úlohou bolo naštudovať starozákonné knihy Tobiáš, Judita a Ester, a Evanjelium podľa Lukáša. Družstvá ZŠ sa zúčastnili dekanátneho kola v Piešťanoch v sobotu 20.2.1999 a SŠ družstvo diecézneho kola 17.3. v Trnave, kde sa umiestnili na peknom 6.mieste.

        V sobotu 27.2.1999 sa uskutočnila v katolíckom kostole v rámci Kresťanskej akadémie prednáška dona Andreja Paulínyho, saleziána zo Šaštína, na tému “II.vatikánsky koncil, jeho význam pre život cirkvi a vo vzťahu k iným vierovyznaniam”.

        Ďalšou akciou Kresťanskej akadémie bolo na 5.pôstnu nedeľu 21.3.1999 už tretie vystúpenie na Myjave brnenského herca Miroslava Částka, tentoraz so zdramatizovaným recitálom podľa krížovej cesty s názvom “Napřed je třeba unést kříž ... pak aby kříž nás nesl”.

        V deň pracovného voľna, 8.mája 1999, sa uskutočnila brigáda na úpravu farského dvora. Vybetonoval sa chodník popri stene a bok nájazdu do garáže, čo vytvorilo možnosť vyrovnať terén farského dvora, ktorý bol pôvodne jamou asi o 3/4 metra nižšie pod okolitým terénom.

        V nedeľu 6.júna 1999 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 13 detí z Myjavy a 1 chlapec z Vrboviec; 8 dievčat a 6 chlapcov.

        V utorok 22.6.1999 dopoludnia zasiahla Myjavu ničivá povodeň. Voda našťastie nezasiahla kostol, ani faru. Ešte pred samotnou povodňou, v ranných hodinách, sa v dôsledku premáčanej pôdy vyvrátil strom za kostolom, ktorý poškodil strechu i rínu, poškriabal fasádu kostola a rozbil okno.

        V sobotu 3.júla 1999 prijal Roman Stachovič, diakon z Myjavy študujúci v Ríme, nar.20.9.1974, syn Ing.Jozefa a MUDr.Paulíny r.Maťkovej, v katedrále sv.Jána Krstiteľa v Trnave z rúk arcibiskupa Jána Sokola kňazské svätenie.
        Farnosť sa na túto významnú udalosť okrem iného pripravila 24 hodinovou adoráciou od štvrtkovej sv.omše 1.7. do piatkovej omše 2.7.
        Je to prvý katolícky kňaz v dejinách Myjavy. Po ňom začínajú i ďalšie duchovné povolania – Dušan Molek, ktorý nastúpil do kňazského seminára v septembri 1996 a jeho brat Silvester Molek, ktorý v auguste 1999 nastúpil saleziánsky noviciát v Poprade.
       
Primičnú svätú omšu mal na sviatok sv.Cyrila a Metoda v pondelok 5.7.1999 o 10.hod. vo farskom kostole sv.Štefana v Myjave. Primičným kazateľom bol bývalý farár Mons.Dr.Boris Travenec. Popoludní o 16.30 mal novokňaz litánie, pri ktorých taktiež udelil novokňazské požehnanie.
        Počas mesiaca júla zostal vypomáhať v Myjave, pre mesiac august bol určený
na výpomoc v Bzovíku a od októbra 1999 pokračoval v štúdiách v Ríme, ktoré skončil v lete 2000 a nastúpil ako kaplán v Dóme sv.Martina v Bratislave, zároveň začal prednášať na RKCMBF UK v Bratislave.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 1999

        V dňoch 11.-17.7.1999 sa uskutočnil na fare v Prosieku výlet pre miništrantov od 11 rokov, ktorý so sp.farnosti M.Vojtkom zorganizoval Silvester Molek, pred svojím odchodom do saleziánskeho noviciátu.

        Už po tretí raz sa v dňoch 24.-31.7.1999 uskutočnil letný tábor pre deti v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach. Tábora sa zúčastnilo 39 detí. Program bol zameraný na misijnú úlohu cirkvi.

        V ďalšom týždni 1.-8.8.1999 si zase mládež pripravila výlet, bývali na fare v Kotešovej pri Bytči. Počet účastníkov oproti predošlým rokom sa dosť rozrástol, a to aj o nekatolícku mládež.

        Na podnet veriacich sa uskutočnila v dňoch 26.9.-2.10.1999 z farnosti púť do Ríma. Púť doprevádzal a robil duchovný program novokňaz vdp.R.Stachovič. Dopravu zabezpečovala CK Krištoftour z Bratislavy.

        V nedeľu 24.10.1999 v rámci popoludňajšej pobožnosti sa konala duchovná obnova členov Ružencového bratstva s obnovením sľubu. Pri tejto príležitosti vzniklo niekoľko nových ruží živého ruženca a zrevidovalo sa členstvo v už existujúcich ružiach.

        9.11.1999 sa uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie v zasadačke Múzea SNR prednáška prof.Matúša Kučeru, riaditeľa SNM, na tému “Veľká Morava a začiatky kresťanstva na našom území”. Odozvy na prednášku však neboli dobré, pretože v jej obsahu bolo cítiť nekresťanský a miestami až proticirkevný postoj.

        Spravodaj myjavskej farnosti, ktorý doteraz vychádzal príležitostne k Vianociam a Veľkej noci, začal k Jubilejnému roku vychádzať častejšie. Pôvodný plán bol mesačne, ale potom sa to zredukovalo pre jednotlivé obdobia cirkevného roka.

        V rámci prípravy na Veľké jubileum roku 2000 sa začalo s farskou katechézou, ktorá by mala byť raz mesačne. Prvú katechézu mal 28.11.1999 administrátor farnosti M.Vojtko na tému – znaky Jubilejného roku.

        Na podnet Pápežských misijných diel sa uskutočnila v sobotu 11.12.1999 akcia “Adventný koláč”. Za pomoci rodičov a starých rodičov deti napiekli koláče, ktoré potom na námestí pred Centrumom B ponúkali okoloidúcim. Utŕžené peniaze z dobrovoľných príspevkov boli potom zaslané na misie pre hladujúce deti. Akciu doprevádzala mládež, ktorá na pódiu spievala adventné piesne, a deti básňami.
        Akcia bola výborným svedectvom o kresťanskom zmysle Vianoc, počas predvianočného nákupného zhonu.

        Na základe nariadenia Arcibiskupského úradu sa v nedeľu 12.12.1999 uskutočnili pri sv.omšiach voľby do Ekonomickej rady farnosti.
        Zvolených bolo šesť členov ER a dvaja boli menovaní administrátorom farnosti. Prvé zasadanie ER sa uskutočnilo 3
1.1.2000.

        V nedeľu 12.12.1999 mal v rámci farskej katechézy prednášku Ján Mareček, poslucháč 1.ročníka diaľkového štúdia na RK CMBF UK v Bratislave, na tému o odpustkoch a ich získavaní počas Jubilejného roka.

V rámci adventu – prípravy na Vianoce a zároveň prípravy na Jubilejný rok, sa uskutočnili ekumenické bohoslužby v pondelok 20.12.1999 v katolíckom kostole a v utorok 21.12. v evanjelickom.

        25.12. popoludní sa uskutočnila Jasličková slávnosť, pri ktorej mládež zahrala scénku, ktorej dej sa zameral na to, ako Herodes, jeho vojak a židovskí kňazi prežívali udalosti Ježišovho narodenia.

2000

        V týždni modlitieb za jednotu kresťanov mal v nedeľu 23.1.2000 farskú katechézu o kresťanských vierovyznaniach Branislav Magula, katechéta, poslucháč 5.roč. diaľkového štúdia RK CMBF UK v Bratislave.

        V tomto týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa tiež konali ekumenické bohoslužby. Na úvod týždňa modlitieb bolo stretnutie v evanjelickom kostole v utorok 18.1.2000 a zakončený bol v utorok 25.1. v katolíckom kostole, kde bohoslužba bola obohatená slávnostným vstupom, pričom v sprievode sa niesol kríž, zapálená svieca a biblia ekumenický preklad, ktorá bola umiestnená na trón, pripravený na oltári. Do prednášania prosieb sa zapojili po prvý raz aj evanjelickí veriaci.

        Modlitba za farnosť: Podľa oznámenia rektora seminára Mons.Jána Pristača sa bohoslovci v priebehu Jubilejného roka modlia vešpery za jednotlivé farnosti. Za myjavskú farnosť sa modlili 29.1. Tiež veriaci na Myjave sa pripojili k tejto modlitbe slávením vešpier pred sv.omšou.

        V piatok 11.februára 2000 v rámci slávenia jubilea chorých a zdravotníckych pracovníkov bola pri večernej sv.omši vysluhovaná sviatosť pomazania chorých, ktorú prijalo 39 veriacich pokročilého veku.

        12.februára 2000 sa uskutočnil v poradí už 4. kresťanský ples, tentoraz na plavárni, pretože Športklub sa nepodarilo získať. Takto to bolo finančne náročnejšie, ale i napriek tomu sa neporušila zásada, aby mali veriaci príležitosť sa spolu zabaviť, a nebolo to pre nich finančne neúnosné. Mládež si už tradične pripravila do programu vstupy so scénkami. Konferenciérmi boli Eva Pítková a Marek Hrin.

        O dva týždne nato, v nedeľu 27.februára 2000, sa uskutočnil karneval pre deti, tento raz bol v jedálni SOU poľnohospodárskeho. Oproti predošlým karnevalom sa nepodarilo dobre uskutočniť večerný program pre mládež.

        Už druhý raz sa naši žiaci zapojili do Biblickej olympiády. Zúčastnili sa tri družstvá: stredoškolské - E.Pítková, M.Majtánová a M.Hrin; zo ZŠ - V.Moleková, T.Halásová a P.Hrin; S.Dugová, A.Malíková a A.Hrin. Pripravovali sa z Evanjelia podľa Matúša a Skutkov apoštolských. V dekanátnom kole ZŠ 11.3. v Radošovciach skončili družstvá na 1. a 3.mieste. Prví postúpili do diecézneho finále v Trnave 22.3., kde skončili na 14.mieste. Stredoškoláci skončili 7.3. v Trnave na diecéznom finále na 11.mieste.

        V piatok 17.3.2000 sa na evanjelickej fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška ev.farára z Trnavy Mgr.Michala Zajdena na tému ekumenizmu s názvom: “Otvorme srdcia jeden pre druhého”.

        Na 3.pôstnu nedeľu 26.3.2000 prišiel na pastoračnú návštevu myjavskej farnosti o.biskup Mons.Dominik Tóth, generálny vikár. Po sv.omši o 9.30 zotrval v kostole pri neformálnom rozhovore s veriacimi, ktorý potom pokračoval i pred kostolom. Jeho návšteva bola pre veriacich povzbudením. Otec biskup vyjadril na záver návštevy vyjadril radosť nad živou účasťou veriacich farnosti.

        V nedeľu 26.3. si farskú katechézu o význame pokánia a potrebe otvorenia srdca pre Božiu milosť pripravil pán Jozef Molek.
        Na veľkonočnú nedeľu 23.4. v rámci katechézy bohoslovec Dušan Molek priblížil veriacim život v seminári.

        V nedeľu 28.5. navštívil myjavskú farnosť piešťanský chrámový spevácky zbor Coro Laudamus, ktorý spevom obohatil sv.omšu. Po omši pred kostolom ich veriaci pohostili koláčmi, ktoré pre túto príležitosť pripravili.

        V nedeľu 4.júna 2000 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 9 detí z Myjavy a 1 chlapec z Vrboviec; 6 dievčat a 4 chlapci. Slávnosti sa zúčastnil aj Mons.Dr.Boris Travenec.

        Prvok Jubilejného roku - putovanie - realizovali veriaci farskou púťou “za počiatkami našej viery” 10.júna 2000, pričom navštívili velehradskú baziliku, kde mali sv.omšu, Lapidárium, a archeologické vykopávky v Starom Měste a Mikulčiciach. Do púte sa aktívne - spevom zapojil spevokol dospelých.

        Od 12. do 16.júna 2000 sa brigádnicky opravovala strecha a fasáda kostola, poškodená ešte v r.1999 pri povodni.

        V piatok 23.6. sa na evanjelickej fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška ThDr.Jána Greša, docenta EBF, na tému “Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek”.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2000

        Od 22. do 29.júla sa uskutočnil detský tábor v Rozbehoch pri Cerovej, na turistickej chate v susedstve zrúcaniny hradu Korlátko. Práve hrad dal táboru tému - stredoveký život, rytierske rády. Najväčšou túrou výletu bol peší prechod cez Malé Karpaty do jaskyne Driny, naspäť však už bol zabezpečený autobus. Účastníci navštívili aj Charitný domov Kongregácie milosrdných sestier sv.kríža v Cerovej. Dobrou zložkou programu bol aj trh - v piatok, ktorý mal veľký úspech i napriek daždivému počasiu.
        Následne v nedeľu
30.7. popoludní sa uskutočnilo povýletové stretnutie pre deti v jedálni SOUP.

        Mládežnícky výlet sa uskutočnil hneď po detskom od 30.7. do 6.8. v katolíckom dome v Zákopčí.

        Miništrantský tábor - stanovačka sa konal od 13. do 18.augusta. Najstarší miništranti prišli v nedeľu 13.8. popoludní založiť tábor na lúke na Poľane nad Myjavou. Nasledujúci deň prišli aj mladší miništranti a od stredy najmenší. V stredu sa uskučnila túra do Filipovského údolí na moravskej strane Bielych Karpát. Tábor navštívil aj Silvo Molek, ktorý po ukončení noviciátu prišiel na niekoľko dní domov.

        V septembrovom Spravodaji bol predstavený návrh farského erbu, symbolizujúceho myjavskú i turolúcku farnosť. Tento erb bol už použitý na táborovej vlajke v Korlátku a na Poľane.

        Rady myjavských bohoslovcov rozšíril Ján Mareček, bratranec bohoslovcov Dušana a Silva Molekovcov, ktorý v septembri 2000 nastúpil do 1.ročníka v Kňazskom seminári v Bratislave. Predtým už absolvoval 1.ročník diaľkového štúdia teológie. Po roku (sept.2001) sa však rozhodol svoj pobyt v seminári ukončiť.

        Zakončenie večeradiel v Rovensku: V piatok 13.októbra sa zakončil pravidelný cyklus večeradiel, ktoré bývali v Rovensku vždy 13.v mesiaci od mája do októbra. Večeradlá začali myjavskí veriaci v r.1995 a postupne sa ich zúčastňovalo veľké množstvo veriacich z rôznych farností celej diecézy. Večeradla sa zúčastnil aj o.biskup Dominik Tóth.

        V nedeľu 15.októbra pri príležitosti Jubilea rodín sa uskutočnilo v rámci sv.omše obnovenie manželského sľubu prítomných manželov.

        V októbri 2000 začala prihlasovaním sa dvojročná príprava na sviatosť birmovania. Birmovanci boli zadelení do skupiniek, kde na stretnutiach prípravu budú viesť po dvaja animátori.

        V soboty 14.a 21.októbra sa uskutočnili brigády v katolíckej časti cintorína, kde boli pri kríži odstránené pomníky starých spustnutých a zaniknutých hrobov. Terén bol upravený tak, aby tu mohli v budúcnosti bývať pobožnosti. Zároveň boli opravené a presunuté do roviny s krížom pomníky kňazských hrobov. Tiež bolo vyhradené miesto pre prípadné ďalšie kňazské hroby.

        V novembri zorganizoval Marek Hrin pre mládež i deti hokejbalový turnaj, ktorého posledné zápasy sa presunuli až na začiatok roku 2001. Záverečné vyhodnotenie turnaja sa však už neuskutočnilo.

        V piatok 17.11. sa uskutočnila v sále múzea SNR v rámci Kresťanskej akadémie prednáška doc.Igora Vajdu, SJ na tému “Suchoňova Krútňava”.

        Pri príležitosti Medzinárodného kongresu o apoštoláte laikov v Ríme, uskutočnila sa i v našej farnosti duchovná obnova na tému apoštolskej exhortácie Christifideles laici. V piatok 24.11. začala večeradlom a možnosťou sv.spovede, v sobotu bola katechéza a na ňu nadviazalo krátke predstavenie jednotlivých hnutí a laických aktivít pôsobiacich v našej farnosti. Večer bola mládežnícka adorácia v duchu taizé. Duchovná obnova bola zakončená eucharistickou poklonou na záver sv.omše.

        V piatok 22.12. sa uskutočnil tak, ako predošlý rok, Adventný koláč. Deti doma so svojimi rodičmi napiekli koláče, ktoré na námestí za dobrovoľný príspevok ponúkali. Získané peniaze vo výške 9.365,50 Sk boli prostredníctvom Trnavskej univerzity odoslané na jedlo a lieky pre trpiace deti v Africkej Keni. Akciu spevom doprevádzala mládež.

        Po dlhšej dobe sa v nedeľu 17.12. v čase litánií uskutočnila farská katechéza, ktorú mal bohoslovec J.Mareček.

        25.12. popoludní sa uskutočnila Jasličková slávnosť, pri ktorej mládež zahrala scénku na tému “samota kňaza na štedrý večer”.

2001

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili ekumenické bohoslužby - v nedeľu 21.1.2001 o 17,00 hod. v evanjelickom kostole a na sviatok obrátenia sv.Pavla 25.1. o 17, hod. v katolíckom kostole.

        27.1.2001 sa uskutočnil opäť na plavárni kresťanský ples (5.), ktorí konferovali Marek Hrin a Andrea Križanová, mládež si už tradične pripravila program.

        Následne 25.2. sa uskutočnil v jedálni SOUP karneval pre deti, ktorý pokračoval do noci programom pre mládež.

        V nedeľu 28.a v pondelok 29.januára večer, a okrem toho pre školy doobeda bol v kinosále premietaný film Ježiš. Akciu za podpory r.k. a ev. farských úradov organizovalo ekumenické misijné hnutie Hlas pre Krista. Po večerných premietaniach bola v kaviarni možnosť stretnúť sa na rozhovor. Akcia sa uskutočnila tesne pred zrušením kinosály v Spoločenskom dome.

        Počnúc 3.februárom sa konali raz mesačne v sobotu katechézy pre dospelých, zvlášť určené k príprave na birmovanie. Keďže o katechézy bol malý záujem, príchodom letných prázdnin sa skončili.

        Po tretí raz sa naši žiaci zapojili do súťaže Biblickej olympiády. Zúčastnili sa tri družstvá v kategórii ZŠ: T.Halásová, M.Ravasová a A.Hrin; M.Marková, I.Dugová a Z.Zubáriková; D.Žovák, M.Vanek a R.Duga; a dve družstvá v kategórii SŠ: M.Majtánová, S.Dugová a A.Malíková; Z.Ravasová, P.Hrin a P.Marek.
        Dekanátne kolo ZŠ sa uskutočnilo 16.3.2001 v Lopašove spolu pre dekanáty Senica, Skalica a Šaštín.

        V sobotu 31.marca navštívili veriaci z Myjavy v Bratislave-Dúbravke Mons.ThDr.Borisa Travenca, bývalého farára na Myjave, z príležitosti jeho 80-tych narodenín. Pri oslave mu zaspieval spevokol dospelých.

        Počnúc májom 2001 sa upravil spôsob spovedania k 1.piatku. Návšteva starých a chorých veriacich, ktorá sa konala vo štvrtok a v piatok, sa presunula na stredu a štvrtok pred 1.piatkom. Na prvý piatok bude sv.spoveď v kostole aj doobeda, o 11.hod. bude bývať vysluhovanie sv.prijímania pre tých, ktorí nemôžu prísť večer na sv.omšu.

        15.mája sa v evanjelickom kostole uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška Mgr.Borisa Rakovského, redaktora časopisu Rozmer pri Ekumenickej rade cirkví, na tému: “Psychologické aspekty pôsobenia deštrukčných siekt - náboženské sekty medzi nami.”

        V týždni od 21. do 27.mája sa uskutočnila akcia “Vypni telku, zapni seba!”, ktorej cieľom bolo ponúknuť deťom zmysluplné využitie voľného času, aby netrávili čas pred televízorom. Každý deň popoludní aj na Myjave pripravila mládež pre deti hry a súťaže, ktoré vyvrcholili v nedeľu navečer opekačkou.

        V nedeľu 3.júna 2001 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 8 detí z Myjavy a 1 chlapec z Vrboviec; 3 dievčatá a 6 chlapcov.

        V nedeľu 10.júna o 15.hod. prijal v Dóme sv.Martina v Bratislave z rúk. o.biskupa Dominika Tótha diakonskú vysviacku bohoslovec Dušan Molek.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2001

        Od 22. do 28.júla sa uskutočnil detský tábor v Dobrej Vode v budove Školy v prírode. Tábor začal pochodom z Brezovej cez hrebeň Malých Karpát do Dobrej Vody. Tábor bol tématicky zameraný na ríšu fantázie, jednotlivé skupinky detí predstavovali rôzne druhy rozprávkových a mýtických bytostí.

        V čase tábora pre deti sa 26.-29.7.2001 sa uskutočnili duchovné cvičenia farnosti a ružencových horliteľov formou večeradla, vedené dominikánom P.Alfonzom z Košíc, organozované DMC Salve. Exercície začali vo štvrtok večer v kostole, program sa uskutočnil na SOU poľnohospodárskom. Zavŕšené boli v nedeľu na farskej sv.omši v kostole.

        Mládežnícky výlet sa uskutočnil v Toporci v Spišskej Magure v týždni po 5.auguste.

        Duchovné cvičenia pre birmovancov sa začali v utorok 28.8. večer a skončili v piatok 31.8. popoludní. Uskutočnili sa v evanjelickom Cirkevnom centre voľného času v Bretovci, u Svítkov.

        Keďže katechézy pre dospelých na fare začiatkom roka sa nestretli s odozvou, presunula sa farská katechéza na piatočnú sv.omšu formou biblických katechéz, kedy pri kázni sa systematicky preberá Písmo Sväté.

        Od nedele 16.9. do piatka 21.9.2001 sa uskutočnila už 2.púť do Ríma organizovaná d.p.Romanom Stachovičom.

        V nedeľu 14.10. sa uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška d.p.Júliusa Obonyu, SDB, na tému “Výchova v rodine podľa preventívneho systému dona Bosca”.

        V piatok 21.12. sa už po tretí raz uskutočnil Adventný koláč. Zbierka s ním spojená vyniesla 10.488,- Sk a bola zameraná na pomoc detskej onkológii na Slovensku.

        25.12. popoludní sa uskutočnila Jasličková slávnosť. Po niekoľkých rokoch, keď do scénok ich autor Marek Hrin obsadzoval staršiu mládež, boli teraz zapojení mladší ba i najmenší. Dej bol, po predošlých netradičných scénkach, “klasický” o Ježišovom narodení s veršovaným textom a vianočnými piesňami.

2002

        12.-13.januára 2002 sa konali voľby do Ekonomickej rady farnosti. Týždeň vopred bolo rozdaných 258 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 188, z nich jeden bol neplatný. ER má sedem zvolených členov a dvoch menovaných administrátorom farnosti.

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili ekumenické stretnutia v nedeľu 20.1. v zborovej miestnosti na evanjelickej fare a vo štvrtok 24.1. v katolíckom kostole.

        19.1.2002 sa uskutočnil na plavárni 6. kresťanský ples, ktorí konferovali Marek Hrin a Hanka Šťastná.

        Vzhľadom na skorý termín Popolcovej stredy sa karneval pre deti uskutočnil v sobotu 2.2.2002 predpoludním, a nie v nedeľu popoludní na začiatku prázdnin, ako v predošlé roky.

        Už po štvrtý raz sa žiaci zapojili do Biblickej olympiády. Dekanátne kolo bolo spoločné pre obe kategórie 14.2.2002 v Senici. V kategórii ZŠ sa zúčastnili 3 družstvá: Radovan Duga, Martin Vanek a Dušan Žovák; Zuzana Sládečková, Zlatica Vargová a Zuzana Zubáriková; Ingrida Dugová, Eliška Halásová a Mária Marková. V kategórii SŠ sa zúčastnili tiež 3 družstvá: Terézia Halásová, Veronika Moleková a Peter Hrin (postúpili do diecézneho finále na ABÚ v Trnave 15.3.); Andrej Hrin, Martina Ravasová a Zuzana Ravasová. Diecézne kolo v kategórii ZŠ bolo 8.3. v Trnave.

        V piatok 22.2.2002 sa na evanjelickej fare uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška psychológa Dr.Ivana Valkoviča na tému “Problémy v manželstve a v rodine”.

        V týždni 20.-28.4.2002 sa uskutočnili ľudové misie farnosti, konané redemptoristami z Podolínca, pod vedením o.Michala Zamkovského. V rámci misií prišli aj ich mladí spolupracovníci, ktorí obišli myjavské školy s programom pre deti. V sobotu 27.4. sa uskutočnil program pre mládež v zasadačke Múzea SNR. Pri záverečnej sv.omši v nedeľu 28.4. o 14.30 bol pred kostolom vztýčený misijný kríž.
        Neexistuje záznam, ani si nikto nepamätá, či sa v minulosti na Myjave ľudové misie už konali. Istý predpoklad, že niekedy v minulosti tu miesie vychádza z toho, že pri kostole sa nachádzali zvyšky držiaka na drevený kríž, ktorý m
ohol byť misijný.

        V piatok 17.5.2002 navštívila našu farnosť novozámocká mládež, ktorá v kostole vystúpila s muzikálom vlastnej tvorby “Žije môj Pán”.

        V týždni od 20. do 26.mája sa po roku znovu uskutočnila akcia “Vypni telku, zapni seba!”, ktorej cieľom bolo ponúknuť deťom zmysluplné využitie voľného času, aby netrávili čas pred televízorom. Každý deň popoludní mládež pripravila pre deti hry a súťaže.

        V nedeľu 9.júna 2002 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 10 detí, 5 dievčat a 5 chlapcov.

        V sobotu 15.júna o 9.30 hod. prijal v Dóme sv.Martina v Bratislave z rúk. o.arcibiskupa Jána Sokola kňazskú vysviacku bohoslovec Dušan Molek.
       
Primičnú sv.omšu slúžil vo farskom kostole v nedeľu 23.6.2002. Popoludní odbavil litánie s novokňazským požehnaním. Potom mal stretnutie s mladými v “kotolni” na Vŕšku. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bol Dóm sv.Mikuláša v Trnave.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2002

        Od 20. do 27.júla sa uskutočnil detský tábor na fare v Zubáku pri Púchove. Téma výletu a jednotlivých bodov programu bola postavená na príbehoch z histórie Zubáku, Lednického panstva a na Púchovských povestiach. V rámci spoločenského večera s programom detí podľa skupín, prebehol aj inkvizičný súd, mučenie a poprava odhalenej "bosorky" - grófky Márie Lórantfiovej. Pešia túra smerovala na Lednický hrad. V piatok sa uskutočnila hraná krížová cesta, v ktorej deti i vedúci interaktívne zahrali udalosti umučenia, ako sú opísané v evanjeliách. Tábora sa zúčatnilo 31 detí.

        Ako duchovné spojenie s účastníkmi svetového stretnutia mládeže v Toronte, uskutočnila mládež 28.7. vo večerných hodinách stretnutie v kameňolome nad Brestovcom, kde na lúke najprv bola eucharistická adorácia a po nej opekačka.

        V týždni 4.-11.8.2002 sa uskutočnil mládežnícky výlet, ktorý bol už po druhý raz na fare v Kotešovej.

        Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2002 sa uskutočnila hraná krížová cesta našich detí “S Bolestnou Matkou na krížovej ceste”, inšpirovaná programom z detského tábora. Pôvodne sa mala uskutočniť v exteriéri kostola (začať sa malo Getsemanskou záhradou - v parku vedľa fary, potom veľrada pod bránou, Pilát - pri bočnom vchode, Gogota - za kostolom; tak to bolo nacvičené), ale pre nepriazeň počasia, daždivo a chlad, sa akcia improvizovane zahrala vo vnútri kostola.

        V nedeľu 13.10.2002 popoludní vyslúžil sviatosť birmovania 23 birmovancom o.biskup Mons.Štefan Vrablec.

        Vo štvrtok 31.10.2002, v predvečer slávnosti všetkých svätých, sa uskutočnila v kostole adorácia, ako pripojenie sa k “NOCI SVETLA”, ktorou katolícka mládež viacerých krajín Európy reaguje na šíriaci sa amerikanizovaný pohanský zvyk slávenia Halloweenu.

        Večer 1.11.2002 katolícka mládež pripravila diskotéku, paradoxne nazvanú “Halloween-párty”. Cieľom akcie, ktorá by nemala byť ojedinelá, bolo ponúknuť možnosť zabaviť sa na diskotéke, ktorá nie je ohrozená nebezpečenstvami dnešnej doby.

        Petíciou, konanou 27.10. – 4.11. vo farnosti i v Starej Turej, sme podporili snahu Rádia Lumen získať vysielacú frekvenciu z vysielača Veľká Javorina. Táto frekvencia však Rádiu Lumen pridelená nebola, ale petícia pomohla získať druhú frekvenciu, o ktorú Rádio Lumen usilovalo, pre Bratislavu.

        V nedeľu 8.12.2002 navštívili dvaja bohoslovci z Bratislavy našu farnosť a zúčastnili sa na sv.omši. Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu predstavených seminára priblížiť kňazský seminár farnostiam, ktorý realizujú v štyroch dekanátoch Záhoria.

        V pondelok 23.12.2002 sa znovu uskutočnil Adventný koláč, tentoraz doobeda od 10,30 hod. Vyzbierané peniaze (9.500,- Sk) boli opätovne poukázané Združeniu na pomoc detskej onkológii pri Detskom onkologickom oddelení DFNsP v Bratislave.

        25.12. o 15.30 sa uskutočnila Jasličková slávnosť. Režisér scénok Marek Hrin siahol po scenári, ktorý sa už realizoval v r.1997, samozrejme už s novým obsadením, od mládeže až po malé deti (aj trojroční). Hra trvala takmer hodinu.

2003

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnila vo štvrtok 23.1. v zborovej miestnosti na evanjelickej fare prednáška Kresťanskej akadémie  prof.ThDr.Igora Kišša, dekana evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave na tému "o ospravedlnení z viery". Prednáška bola spojená s krátkou ekumenickou bohoslužbou, pretože z časových dôvodov, ako aj pre veľkú zimu v kostoloch, sa tradičné ekumenické bohoslužby tentoraz nekonali.

        V nedeľu 12.1. sa popoludní uskutočnila v kostole videoprojekcia zostrihu z televízneho prenosu svätenia biskupov vo Vatikáne zo 6.1.2003, kedy Svätý Otec udelil biskupskú vysviacku i dvom gréckokatolíckym biskupom zo Slovenska. Keďže priamy prenos tejto udalosti bol v čase sv.omše, týmto spôsobom mali veriaci sprostredkovanú možnosť vidieť vzácnu udalosť a zaujímavú liturgiu.

        Z podnetu viacerých veriacich a na základe cirkevných dokumentov, bola zavedená latinská sv.omša každú prvú nedeľu v mesiaci.

        Ako oznámili bohoslovci, ktorí navštívili našu farnosť v nedeľu 8.12.2002, obetujú v seminári každý deň modlitbu vešpier za jednu farnosť: za našu farnosť sa bohoslovci modlili 4.2.2003. I my sme sa s nimi duchovne spojili pri tejto modlitbe.

        15.2.2003 sa uskutočnil na plavárni 7. kresťanský ples, ktorí konferovali Peter Hrin a Hanka Šťastná. Sprievodný mládežnícky program bol opäť v réžii Mareka Hrina.

        Už tradične sa po plese uskutočnil karneval pre deti, ktorý bol v nedeľu 2.3. v jedálni SOUP a pokračoval do noci programom pre mládež.

        Opäť sa naši žiaci a študenti zapojili do Biblickej olympiády. Dekanátne kolo pre kategóriu ZŠ (Dušan Žovák, Radovan Duga, Martin Hrin; Eliška Halásová, Ingrida Dugová, Monika Čeligová; Zuzka Sládečková, Zlatka Vargová, Lenka Dugová) malo byť v Senici v piatok 28.2.2003, pričom malo byť spojené aj pre kategóriu SŠ (Andrej Hrin, Pavol Marek, Tomáš Žilka; Terka Halásová, Silvia Dugová, Peter Hrin; Radka Polačeková, Mária Marková, Martina Ravasová). Kvoli chrípkovej epidémii muselo byť odložené, najprv na pondelok 10.3., nakoniec sa uskutočnilo až v pondelok 17.3. Diecézne finále pre kategóriu ZŠ (E.Halásová, I.Dugová, M.Čeligová; Z.Sládečková, Z.Vargová, L.Dugová) bolo na ABÚ v Trnave 20.3. pre ZŠ a naši stredoškoláci tentoraz do finále nepostúpili.

        Evanjelická cirkev zabezpečila v mestskej športovej hale týždňový (17.-24.3.) duchovný program: sledovanie satelitného misijného prenosu z nemeckého Essenu ProChrist. Prenosu každý deň predchádzal živý program piesní a svedectiev. V rámci neho v utorok 18.3. vystúpil s príhovorom aj katolícky farár M.Vojtko.

        Mládežníci zorganizovali pre záujemcov z radov veriacich tanečný kurz, ktorý začal po Veľkej noci v sobotu 26.4. a pokračoval až do prázdnin.

        24.-29.5.2003 sa uskutočnila obnova ľudových misií, konaná redemptoristami o.Michalom Zamkovským z Podolínca a o.Martinom Zanovitom z Nesvadov. V stredu na program pre mládež prišli aj redemptoristi z Bratislavy so svojimi mladými spolupracovníkmi.

        V nedeľu 1.júna 2003 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo v tomto roku výnimočne málo detí: 3 dievčatká a 1 chlapec.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2003

        Po štyroch rokoch sme sa opäť vrátili s detským táborom do Zákopčia. Uskutočnil sa od 12. do 19. júla. Témou výletu, ktorého hlavným vedúcim bol Marek Hrin, bola hra na osadníkov. Deti okrem iného lepili domčeky zo špajlí, stavali mlyny na potoku, museli založiť oheň bez papiera, rozoznať druhy stromov podľa listov a hľadať zlato v potoku.

        Od 20. do 27. júla išlo 8 rodín z Myjavy a niekoľko Myjavcov s rodinami z iných miest na spoločnú dovolenku do Podolínca, kde bývali v kláštore redemptoristov.

        V týždni 2.-9.8.2003 sa uskutočnil mládežnícky výlet, ktorý bol už po druhý raz na fare v Toporci.

        Marek Hrin zorganizoval prázdninový výlet v Zuberci pre "vyslúžilých" mládežníkov a mladé manželské páry, ktorý bol v týždni 10.-16.8.

        Výlet na chatu na Tomkoch pre deväť dievčat-"teenagerok" pripravil 11.-14.8. farár M.Vojtko s J.Marečkom.

        V poslednom prázdninovom týždni sa ešte uskutočnila stanovačka pre chlapcov-miništrantov v Poriadí-Šlahorovej v dňoch 26.-28.8.

        Na záver prázdnin sa v sobotu 30.8. popoludní uskutočnila akcia pre rodiny a deti v Trnovcoch na lúke za amfiteátrom. Mládežníci pripravili súťaže pre deti, ale i pre rodinné družstvá. Popri tom sa opekalo a J.Halás zabezpečil i upečené prasiatko. Napriek zlým predpovediam počasia sa akcia vydarila. Celkom plynule ukončil až nočný dážď.

        Na povzbudenie modlitby ruženca v rodinách v rámci roku sv.ruženca, i ako duchovná príprava na návštevu Sv.Otca na Slovensku, od začiatku augusta sa na srdce, umiestnené v kostole pred oltárom, pripevňovali papierové kvietky. Každý kvietok znamenal jednu modlitbu sv.ruženca v rodine, prípadne lupienok modlitbu jedného desiatka. Kvietky kládli príslušníci rodiny do košíka, ktorý potom pri nedeľnej sv.omši deti priniesli na oltár spolu s obetnými darmi.

        Dlhšie plánovaná úprava v kostole - presklené zadné dvere, sa podarila zrealizovať v septembri. Nové dvere boli namontované 12.9.2003. Presklené dvere sa dali robiť za tým účelom, aby mohli omšu plnšie sledovať i rodičia, ktorí zostanú s kočíkmi pod vežou, a aby mohli vidieť do kostola ľudia, ktorí sa prídu pomodliť v priebehu dňa, keď sú dvere zavrené.

        Počas návštevy Sv.Otca na Slovensku 11.-14.9.2003 myjavskí veriaci sledovali televízne prenosy z jednotlivých miest na televízore v kostole. Na sv.omšu v Bratislave-Petržalke išli v nedeľu 14.9. z Myjavy dva autobusy veriacich.

        Ako pomoc pri vyučovaní náboženstva na myjavských školách, nastúpil 1.októbra 2003 diakonskú službu vo farnosti diakon František Bačík zo Zlatých Moraviec, ktorý počas leta vykonával službu v dóme sv.Martina v Bratislave.

        Keďže na konci prázdnin sa nepodarilo mládežníkom zorganizovať plánovanú diskotéku pre deti, využil p.farár príležitosť oslavy svojich 35. narodenín a 10. výročia kňazskej vysviacky a zorganizoval 11.októbra v Športklube “párty” pre deti i všetkých duchom mladých. Popoludňajší program bol zameraný najmä pre deti a večer pokračoval zábavou pre mládež.

        V pondelok 13.10.2003 sa myjavskí veriaci po dvoch rokoch opäť zúčastnili večeradla v Rovensku. Zúčastnil sa aj spevokol dospelých, ktorý večeradlo a sv.omšu doprevádzal spevom.

        V druhej polovici októbra sa ôsmaci, deviataci a stredoškoláci na fare prihlasovali na dvojročnú prípravu ku sviatosti birmovania.

        Vo štvrtok 23.10.2003 sa v katolíckom kostole uskutočnila v rámci Kresťanskej akadémie prednáška P.Emila Vániho, jezuitu z Piešťan, na tému “Boh, náš spoločný Otec”.

        Rok sv. ruženca sme zakončili vo farnosti v piatok 31.10. ružencovou mládežníckou adoráciou po sv.omši.

        Na sviatok všetkých svätých 1.11.2003 si vo večerných hodinách v jedálni ZSŠP naša mládež zorganizovala “Diskotéku (pre) «svätých»”.

        V deň spomienky na zomrelých v nedeľu 2.novembra sa z iniciatívy Mesta uskutočnilo popoludní v dome smútku na cintoríne ekumenické stretnutie.

        27.-30. novembra sa v Brezovej uskutočnili duchovné cvičenia formou večeradla, vedené dominikánom Humbertom Virdzekom, ktorých sa zúčastnili i myjavskí veriaci.

        V nedeľu 7.decembra po litániách nás v kostole navštívil svätý Mikuláš. Bol ním po niekoľkých rokoch opäť Marek Hrin, k tejto príležitosti bola vyrobená nová maska sv.Mikuláša.

        V pondelok 22.12.2003 sa na námestí uskutočnil Adventný koláč, v čase od 14,00 do 15.30 hod. V tomto roku bola o niečo nižšia účasť, než v predošlých rokoch. Vyzbierané peniaze (7.910,- Sk) boli určené pre misie otcov redemptoristov Kazachstane.

        25.12.2003 o 15.30 sa uskutočnila jasličková slávnosť. Režisér a scenárista Marek Hrin do nej zapojil veľké množstvo detí, i predškolského veku, pričom mnohé z nich sa zvládli naučiť i pomerne dlhé texty. Scénka Anjelská rozprávka s vianočnými koledami bola na motívy knihy Ľudovíta Hlaváča “Svetlo vo tmách”. V hlavnej úlohe anjela Zvedavčeka excelovala 10 ročná Monika Molčanová.

2004

        Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov zahájili v nedeľu 18.1.2004 veriaci oboch cirkví ekumenickou bohoslužbou v katolíckom kostole. Záver týždňa modlitieb patril v nedeľu 25.1. krátkej bohoslužbe v evanjelickej zborovej sieni a následným prednáškam Kresťanskej akadémie na tému o sociálnej práci v cirkvi. Prítomným sa prihovorili evanjelická seniorálna kaplánka z Vrboviec Mgr.Iveta Vojtková a rehoľná sestra Jozefa Bašnárová z Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho.

        Tentoraz už prv, ako ples, sa uskutočnil v jedálni SOUP v nedeľu 1.2. karneval pre deti a pokračoval do noci programom pre mládež.

        Vzhľadom na veľmi nízku teplotu v kostole (-1°C) od 4.2. boli stredajšie detské sv.omše v Dome kultúry, v dočasne prázdnej miestnosti na 1. poschodí. Bola to príležitosť, aspoň svojou prítomnosťou a sv.omšou, priniesť Božie požehnanie tomuto kultúrnemu stánku, pretože pri slávnostnom otvorení Domu kultúry (20.12.2003) bolo z pôvodného programu vyškrtnuté jeho požehnanie.

        10.2.2004 sa uskutočnilo v kostole modlitbové stretnutie hnutia Modlitby matiek, ktoré viedla Janka Pajanová z Bratislavy, koordinátorka hnutia na Slovensku.

        V "deň zamilovaných"- na sv.Valentína 14.2.2004 sa uskutočnil na plavárni 8. kresťanský ples, ktorí konferovali Peter Hrin a Silvia Dugová. "Valentínsky" mládežnícky program bol opäť v réžii Mareka Hrina. Účasť bola oproti predošlým ročníkom nižšia, pretože v tom istom termíne sa konali asi 3 ďalšie plesy v Myjavskom regióne a ples Myjavcov v Bratislave. Napriek tomu bol ples úspešný. O hudbu sa postaral disdžokej Peter zo Senice.

        Biblickej olympiády sa v šk.roku 2003/04 zúčastnili 2 družstvá v kategórii ZŠ a 5 družstiev v kategórii SŠ. V dekanátnom kole v Senici 19.2. sa družstvo Dominika Petríková, Katka Serdahelyová a Eliška Halásová (náhradníčka za Lenku Dugovú, v Trnave bola náhradníčkou M.Halásová) umiestnilo na 2.mieste a postúpilo do Trnavy 17.3., ďalším družstvom z Myjavy boli Marcela Halásová, Veronika Slaná a Daniela Zemanová (náhradníčka za L.Žovákovú). V kategórii SŠ sa 26.2. zúčastnili v Senici Veronika Moleková, Radka Polačeková a Martina Ravasová; Eliška Halásová, Andrej Hrin a Ingrida Dugová; Mária Marková, Jana Horňáková a Daniela Zemanová; Martin Vanek, Radovan Duga a Dušan Žovák; prvé miesto a postup do Trnavy 24.3. získali Terka Halásová, Silvia Dugová a Peter Hrin (v Trnave náhradníčkou V.Moleková).

        Vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzala myjavská farnosť nočnou eucharistickou adoráciou. V piatok 30.4.2004 bola po sv.omši vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Texty z apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. "Cirkev v Európe", modlitby chvál a prosieb od 23:00 do 0:30 doprevádzala spevom mládež. Sv.omšu v sobotu 1.5. pri tejto príležitosti spevom a modlitbou doprevádzal spevokol dospelých.

        Stredoeurópskych katolíckych dní v Mariazelli v sobotu 22. mája sa zúčastnili dvomi autobusmi i naši veriaci. Napriek dažďu i komplikácii s veľkou vzdialenosťou, ktorú po skončení sv.omše museli do kopca k autobusom absolvovať, púť prebehla v poriadku.

        V nedeľu 6.júna 2004 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 11 detí: 5 dievčat a 6 chlapcov.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2004

        V hľadaní miesta pre detský tábor sme sa opäť vrátili na miesto, kde sme už boli - do turistickej chaty v Rozbehoch pri Cerovej, v susedstve zrúcaniny hradu Korlátko. Kým pred štyrmi rokmi sme mali problémy s malou kapacitou chaty, teraz nám už stačila, čo je dôsledkom klesajúcej populácie, ako aj neradostnou finančnou situáciou mnohých rodín. Detí bolo 25, z toho 5 bolo mimomyjavských. Táboru, ktorý sa uskutočnil od 24. do 31. júla, dal jeho vedúci Marek Hrin westernovú tému. Kovbojské klobúky, šatky na krku a kolty na opasku tvorili atmosféru pre hry, túry a súťaže. Okolo chaty si deti za pomoci vedúcich vytvorili westernové mestečko Santa Fe, v ktorom nechýbala banka, saloon, baňa, väzenie, ba i šibenica. Scenériu dopĺňali i rozkvitnuté kaktusy. Menší počet detí, ale aj dobre rozpracovaný program vytvorili pohodovú atmosféru počas celého týždňa, ktorú nedokázal narušiť i odchod jedného vedúceho a dvoch detí hneď v prvý deň kvôli horúčke, avšak o dva dni už boli opäť medzi ostatnými.

        Mládežnícky výlet sa uskutočnil o dva týždne na to, od 7. do 14. augusta na tom istom mieste ako detský - na Rozbehoch.

        22. augusta sa päť mužov z našej farnosti zúčastnilo 2.celoslovenskej púte mužov v Gaboltove.

        Záver prázdnin patril duchovným cvičeniam pre birmovancov, ktoré sa konali od 24. do 27. augusta na fare v Chropove a zúčastnilo sa ich 19 birmovancov.

        Počas leta sa uskutočnilo i niekoľko rekonštrukčných prác:
        Dr.Janošek za dva mesiace kompletne zrekonštruoval misijný kríž, ktorý za dva roky značne poškodilo počasie.
        V.Vojtek opravil prepadnutú mensu starého hlavného oltára a prikryl ju doskou, ktorá ju bude do budúcna chrániť pred ďalším poškodením. Tým sa vytvorili podmienky pre obnovenie používania bohostánku na oltári a ďalšie plánované liturgiské úpravy.

        Najvýznamnejšou a finančne nákladnou rekonštrukciou bola výmena okien na fare. Z finančných dôvodov bolo vymenených len 6 okien na prízemí fary. Demontáž starých okien urobili brigádnicky muži z farnosti 6.septembra ráno. Následne boli dodávacou firmou osadené plastové okná. V nasledujúcich dňoch urobil brigádnicky dokončovacie murárske práce P.Varga.

        Začiatok nového školského roka priniesol niekoľko zmien:
        Zaviedla sa
povinná voľba predmetov náboženská výchova - etická výchova   na prvom stupni základných škôl, počínajúc prvou triedou. Prejavilo sa to zvlášť na 2.ZŠ na Štúrovej ulici, kde sa prihlásilo na náboženstvo prvákov. Avšak z dôvodu, že náboženstvo sa nevyučuje v rámci rozvrhu, ale poobede a na fare, detí nakoniec na náboženstvo nezačalo chodiť. Všetko  to boli deti z rodín, ktoré ani nechodia do kostola.
        Ďalšou významnou zmenou bolo
zrušenie 3.ZŠ na Jablonskej ulici. Väčšina detí bola presunutá na 1.ZŠ na Viestovu ul. Keďže práve na 3.ZŠ, ktorá bola najviac v centre, sa vyučovalo spoločne náboženstvo, vznikol problém kde vyučovať, pretože zostávajúce dve školy sú navzájom na opačných koncoch mesta. Problém sa vyriešil vďaka pomoci primátora mesta, keď poskytli priestor pre vyučovanie náboženstva v Dome kultúry.
        Zmena nastala i na stredných školách, i keď zatiaľ sa prejavila len administratívne. Prišlo k  zlúčeniu Združenej strednej školy poľnospodárskej (bývalé SOU poľnohospodárske) a Stredného odborného učilišťa (bývalé SOU strojárske) do Združenej strednej školy. Táto zmena na vyučovanie náboženstva vplyv nemala, pretože i v predošlých rokoch, keď bolo málo prihlásených žiakov, mali vyučovanie v spoločnej skupine.

        K 15.septembru prišlo k výmene diakonov. F.Bačík odišiel do Trnavy - sv.Mikuláša a namiesto neho prišiel z Vrbového Jozef Drobný, ktorý nastúpil 20.9.

        V októbri začal rok Eucharistie, vyhlásený Sv.Otcom. Popri ďalších akciách sa vo farnosti každý štvrtok po sv.omši koná eucharistická pokona.
        V rámci týždňa "Cirkev pre mládež
" mali v piatok 19. novembra adoráciu mládežníci. V nedeľu prišli s modlitbovou reťazou za morálnu obrodu Slovenska. Každý deň od 21.11. do Vianoc sa niekto zaviazal k polhodinovej adorácii.

        V októbri začala rekonštrukcia starého bohostánku na barokovom oltári. M.Čeliga v ňom vytmelil špáry a praskliny a vnútro bohostánku a dvierka natrel farbou a Š.Valo bohostánok vyčalúnil.

        V sobotu pred prvou adventnou nedeľou 27.11. sa na novom námestí pred Spoločenským domom uskutočnilo od 10.30 viazanie adventného venca, ktoré nahradilo adventný koláč, ktorý mládež a deti pripravovali pred Vianocami v predošlých rokoch.
        Deti prinášali vetvičky na veniec, ktoré kládli s konkrétnym predsavzatím. Okrem toho ponúkali za dobrovoľný príspevok vlastnoručne maľované vianočné pohľadnice; vyzbierané pe
niaze boli určené pre deti v chudobných krajinách prostredníctvom Pápežských misijných diel.
        Akcia sa uskutočnila na podnet pani Sone Eliášovej, v spolupráci s pani Vierou Briestenskou z Trenčína. Program doprevádzali mládežníci spevom. O 11.30 bol
veniec, upletený deťmi, a aj tie, ktoré si ľudia priniesli, posvätené. Potom deti odovzdali veniec primátorovi P.Halbrínovi, ako symbol nádeje a lásky, ktorá má vládnuť medzi všetkými obyvateľmi mesta.

        Viazanie adventného venca inšpirovalo M.Maliarika z Domu kultúry k vytvoreniu veľkého adventného venca na fontáne pred Mestským úradom, na ktorom sa každú nedeľu o 16.hod. zapaľovala svieca za účasti predstaviteľov mesta, evanjelickej i katolíckej cirkvi. Katolícku cirkev reprezentoval diakon J.Drobný.

        V nedeľu 5.decembra nás v kostole po litániách navštívil svätý Mikuláš. Bol ním opäť Marek Hrin, medzičasom už ženatý.

        V sobotu 25.12. sa uskutočnila o 15.30 jasličková slávnosť. Scenáristom bol opäť Marek Hrin, ale keďže už zväčša býva a pracuje v Bratislave, réžie sa ujala Terka Halásová.

2005

        Diakon, ktorý rok pôsobil na Myjave, František Bačík bol v nedeľu 2.januára 2005 o 14.30 vo farskom kostole v Zlatých Moravciach vysvätený za kňaza. Primície mal tamtiež v sobotu 8.januára. Vysviacky sa zúčastnili i veriaci z Myjavy, ktorí prišli autobusom i autami. vyše dvadsať Myjavcov sa zúčastnilo i na primičnej sv.omši. Už ako trnavský kaplán prišiel v stredu 12.1. odslúžiť sv.omšu a dať novokňazské požehnanie i na Myjavu. Po sv.omši mali veriaci posedenie s novokňazom na fare.

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili ekumenické bohoslužby: v nedeľu 23.1. v evanjelickom kostole a na záver týždňa modlitieb v utorok 25.1. katolíckom kostole; na základe výzvy otcov biskupov sa pri ekumenickej bohoslužbe konala zbierka na pomoc ľuďom v juhovýchodnej Ázii, postihnutým na Vianoce zemetrasením a prílivovými vlnami cunami.

        Pre krátke fašiangové obdobie sa kresťanský ples uskutočnil už 29.1.2005. Tak ako po minulé roky, uskutočnil sa na plavárni a konferovali ho Peter Hrin a Silvia Dugová.

        Už týždeň po plese sa uskutočnil aj karneval pre deti, ktorý bol v nedeľu 6.2. v jedálni bývalej poľnohospodárskej školy. Keďže na druhý deň bolo treba ísť do školy, tentoraz na karneval nenadväzovala mládežnícka zábava, ako tomu bolo v predošlých rokoch.

        Biblickej olympiády sa v šk.roku 2004/05 zúčastnili 3 družstvá v kategórii ZŠ a 3 družstvá v kategórii SŠ. V dekanátnom kole v Senici 2.marca sa so základoškolskými družstvami zúčastnili aj tri stredoškolské družstvá z Myjavy, lebo z iných miest dekanátu sa stredoškolské družstvá nezapojili. Do diecézneho kola postúpili Dominika a Michalka Petríkové, ku ktorým sa dva týždne predtým pridalal Monika Molčanová, ako náhradníčka za Katku Serdahelyovú. V Trnave 5.apríla sa umiestnili na peknom 6.mieste. Ďalšími družstvami v kategórii ZŠ boli Marcela Halásová, Veronika Slaná a Lucia Žováková; a Peter Černák, Jozef Kubánek a  Gabriel Vanek. V kategórii SŠ boli najúspešnejší Eliška Halásová, Andrej Hrin a Ingrida Dugová, ktorí postúpili do Trnavy na diecézne kolo 13.4., a ďalšie družstvá tvorili Mária Marková, Zuzana Sládečková a Daniela Zemanová; a Martin Vanek, Radovan Duga a Dušan Žovák.

        Bývalý myjavský farár Mons.ThDr.Boris Travenec sa 31.3.2005 dožil s 84-tými narodeninami 60. výročie kňazstva. V sobotu 2.4. toto diamantové jubileum oslávil sv. omšou v Bratislave-Dúbravke. Slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte i veriaci z Myjavy, pričom spevokol obohatil piesňami sv.omšu.

        V sobotu 16. apríla mal v katolíckom kostole prednášku v rámci Kresťanskej akadémie český psychiater a trvalý diakon Max J.Kašparů na tému "Živá a mŕtva viera". Pri sv.omši pred prednáškou  sa prihovoril veriacim i v kázni na vigíliu nedele Dobrého Pastiera. Po prednáške záujemcom podpísal knižky z jeho tvorby, ktoré vyšli v slovenčine.

        Ako súčasť duchovných aktivít roku Eucharistie sa uskutočnili celodenné adorácie vo sviatky Nanebovstúpenia Pána 5.mája a Najsv.Kristovho Tela a Krvi 26.mája.
        Pri príležitosti sviatku Božieho Tela sa v nedeľu 29.mája uskutočnila na záver sv.omše eucharistická procesia, pričom prvý raz po vyše 50-tich rokoch boli oltáre postavené vonku a sprievod išiel okolo kostola a fary.

        V nedeľu 5.júna 2005 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 8 detí: 5 dievčat a 3 chlapci.

        Spoločenstvo mladých Rieka života, spolupracujúcich s redemptoristami z Podolínca, ktorí boli i na Myjave na misiách v r.2002 zorganizovala celodenné stretnutie chvál pre mladých  LAJF 2005, ktoré sa uskutočnilo 11.júna. Na podujatie išlo i 12 mladých z Myjavy.

        V utorok 21. júna prišiel na Myjavu odslúžiť sv.omšu a udeliť novokňazské požehnanie salezián Peter Lorenc, novokňaz z Kuklova. V rokoch 1989-1994 chodil na Strednú priemyselnú školu v Myjave, kedy počas pobytu na internáte tu navštevoval i sv.omše a tak si vytvoril osobný vzťah k myjavskej farnosti. Novokňaza doprevádzal miestny rodák, saleziánsky klerik Silvo Molek. Spevokol dospelých i detský obohatili sv.omšu spevom.
        Bola to, po primíciách R.Stachoviča (5.7.1999) a D.Moleka (23.6.2002) a sv.omši F.Bačíka (12.1.2005), už štvrtá omša novokňaza na Myjave za posledné obdobie, či možno v celých dejinách myjavskej farnosti (azda ešte Karol Nečesálek v r.1890).

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2005

        Detský tábor sa uskutočnil od 23. do 30. júla v Hornej Porube pri Ilave. Zúčastnilo sa ho 35 detí. Vedenia tábora sa po prvý raz zhostila Milka Dluhá, témou bola hra na indiánov.

        Vzápätí nasledoval mládežnícky výlet, sa uskutočnil od 31. júla do 6. augusta v Zuberci - skanzene. Zorganizoval ho Marek Hrin, starostlivo pripravenému programu však uškodilo daždivé počasie.

        V nedeľu 14. augusta 2005 sa v rámci Eucharistického roka uskutočnila slávnostná sv.omša na námestí v Brezovej, ktorú slúžil biskup Štefan Vrablec. Sv.omše sa v hojnej miere zúčastnili aj veriaci z Myjavy.

        V rámci prípravy na sviatosť birmovania sa v dňoch 23. - 26. augusta uskutočnil výlet s duchovným programom pre birmovancov na chatu na Tomkoch.

        Okrem toho mládežníci počas leta pripravili viacero prázdninových aktivít pre deti. V júli to boli stretká v Trnovcoch alebo na fare, podľa počasia. 17. augusta bol výlet na Branč a v nedeľu 28.8. opekačka.

        Vstupný chodník do kostola na Turej Lúke, ktorý bol len bezprostredne pred kostolom, bol značne poškodený nákladným autom. Potreba opraviť ho, vyústila do vybudovania chodníka, siahajúceho až po cestu. Príprava základov - vykopanie a uloženie kamenia sa uskutočnila v sobotu 27. augusta a betónovanie bolo v pondelok 29. augusta.

        Počas svojej tretej návštevy Slovenska strávil don Stefano Gobbi, zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia, oddychový deň v pondelok 5. septembra na Myjave. Keďže tento deň sa konalo vo farnosti pravidelné farské večeradlo,napriek tomu, že mal don Gobbi oddychový deň, ujal sa vedenia večeradla s veriacimi.

        Zavedenie povinne-voliteľného predmetu náboženská výchova na 1. stupni ZŠ, ktoré sa v tomto roku týkalo prvákov a druhákov prinieslo zmenu, že sa náboženstvo začalo vyučovať na školách. Predtým mali prváci a druháci spolu zo všetkých škôl náboženstvo na fare. Zmena priniesla to, že deti mohli mať náboženstvo priamo v škole, paralelne s etickou výchovou a evanjelickým náboženstvom.

        K 15. septembru prišlo k ďalšej výmene diakonov. Jozef Drobný odišiel do Bratislavy-Dúbravky, kam na sťahovanie využil autobus, ktorý išiel v nedeľu 18. 9. na Eucharistický kongres. Miesto neho v utorok 20. 9. nastúpil Peter Solár, ktorý prišiel zo Zlatých Moraviec.

        Eucharistický kongres 11. - 18. septembra v myjavskej farnosti bol vyplnený každý deň vlastným duchovným programom. V pondelok na sviatok mena Panny Márie bola celodenná eucharistická poklona, počas ktorej boli všetky štyri ružence a ďalšie pobožnosti; v utorok na spomienku sv. Jána Zlatoústeho bola sv.omša s prvkami východnej liturgie; v stredu bola tématicky zameraná detská sv. omša; vo štvrtok po sv. omši slávnosti Sedembolestnej Panny Márie bola pravidelná štvrtková adorácia; v piatok po sv. omši nasledovala celonočná adorácia ukončená požehnaním v sobotu ráno o 8.00; v sobotu po sv. omši bola mládežnícka Taizé adorácia; a v nedeľu sa veriaci jedným autobusom i osobnými autami zúčastnili vyvrcholenia kongresu v Bratislave-Petržalke.

        Sviatosť birmovania vyslúžil 15. októbra 21 birmovancom arcibiskup Ján Sokol. Birmovanie prijalo 17 stredoškolákov a 4 starší.

        Pri príležitosti ukončenia Roka eucharistie v nedeľu 23. októbra bol pri sv. omši požehnaný zrekonštruovaný pôvodný bohostánok na barokovom oltári a slávnostne bolo obnovené jeho používanie.

        V rámci Kresťanskej akadémie sa uskutočnila v piatok 11. novembra v zborovej miestnosti evanjelickej fary prednáška prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc., z Katolíckej univerzity v Ružomberku na tému "Veda a viera sa nevylučujú".

        Na prvú adventnú nedeľu 27. 11. sa popoludní o 15.00 uskutočnilo na námestí, podobne ako predošlý rok, viazanie adventného venca. Akcia sa nekonala v sobotu, lebo vtedy prebiehali voľby. Takto v nedeľu predchádzala akcia zapaľovaniu prvej sviece na veľkom venci okolo fontány. Veniec s deťmi robili Magda Hamajová a Viera Hyžová. Akciu doprevádzala spevom mádež. Pri organizačnej príprave stála opäť pani S.Eliášová, iniciátorka tejto myšlienky. Veniec z rúk detí prevzal primátor P.Halabrín.

        V nedeľu 4. decembra po modlitbe ruženca prišiel medzi deti do kostola svätý Mikuláš. Bol ním opäť Marek Hrin.

        Z predsiene kostola pod vežou bola v decembri odcudzená socha sv. Antona.

        V nedeľu 25.12. sa uskutočnila o 15.30 jasličková slávnosť, ktorá mala v tomto roku novú réžiu. Scenára i réžie sa tento raz ujala Viera Hyžová.

2006

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili ekumenické bohoslužby o 17.00 hod. v nedeľu 22.1. v evanjelickom kostole a v utorok 24.1. v katolíckom kostole.

        V sobotu 4.2. sa v jedálni bývalej Strednej poľnohospodárskej školy uskutočnil karneval pre deti, ktorý bol už 9. v poradí.

        Z dôvodu veľkej zimy v kostole (v sakristii teplota klesala na -4 stupne) sa od 1.februára nekonali detské sv.omše. Znovu boli obnovené 15.marca.

        V sobotu 18.2. sa v reštaurácii Nepltún na plavárni uskutočnil jubilejný 10. kresťanský ples.

        Do kostola bola umiestnená nová krstiteľnica, ktorú zhotovil pán Pripko, kamenár z Dobrej Vody. Medená pokrievka krstiteľnice je staršieho dáta, bola objavená na veži turolúckeho kostola a vyčistená.
        Náš farník stolár V.Vojtek z Poriadia zase urodil nové kňazské sedadlá.

        V utorok 14.3. sa uskutočnilo v Senici dekanátne kolo biblickej olympiády. V kategórii základných škôl sa zúčastnili: Dominika Petríková, Michalka Petríková a Monika Molčanová, ktoré postúpili do Trnavy 29.3., kde obsadili 11.miesto, a Marcela Halásová, Veronika Slaná a Lucia Žováková. V kategórii stredných škôl sa zúčastnilo družstvo: Dušan Žovák, Martin Vanek a Peter Černák; a na poslednú chvíľu bolo vytvorené družstvo Jakub Zeman, Eliška Halásová a Ingrida Dugová, ktorí postúpili do Trnavy 26.4., kde obsadili 7.miesto.

        V druhej polovici marca museli byť na fare obmedzené akcie v dôsledku nefunkčného záchoda. Na kanalizačný odtok z fary je napojaná dažďová vpusť, o ktorú sa mesto nestará - nečistí ju a chýba v nej i zberný kôš. To postupne upchalo odtok z fary. Až po mnohých urgenciách mesto dalo vpusť a kanalizáciu prečistiť. Zberný kôš tam však nie je ani naďalej.

        V Brezovej pod Bradlom sa v dňoch 23.-26.marca uskutočnili duchovné cvičenia vo forme večeradla, vedené dominikánom Humbertom Virdzekom. Zúčastnili sa ich viacerí veriaci z Myjavy.

        Na Zelený štvrtok 13.4. sa o 20. hodine uskutočnili v kostole pašiové hry. Iniciátorom, scenáristom i režisérom bol Mgr. Marek Hrin, ktorý nad touto témou už dlhší čas premýšľal. Po skúsenostiach získaných pri príprave jasličkových slávností a akcií s deťmi pri letných táboroch, kedy napr. v r.2002 s deťmi urobil hranú krížovú cestu, ktorú potom zopakovali v septembri aj v Myjavskom kostole, uvažoval zrealizovať tento projekt "vo veľkom". Keďže od nového roka sa M.Hrin vrátil z Bratislavy na Myjavu (od 2.januára pracuje na mestskom úrade ako hovorca primátora) oslovil nielen deti a mládež, ale i dospelých, ktorí si naštudovali svoje postavy, i pomohli pri príprave scény i kostýmov.

        Počas Veľkej noci sa uskutočnili voľby do farskej ekonomickej rady. Rozdaných bolo 254 hlasovacích lístkov, naspäť bolo vyzbieraných 162 lístkov, z toho jeden bol neplatný. Do farskej ekonomickej rady boli zvolení (v abecednom poradí): M.Albertová, J.Halás, RNDr.Ing.J.Janošek, M.Mesárošová, J.Molek, Ing.arch.M.Serdahelyová, Ing.J.Stachovič. Farárom menovaní členovia ER: Ing.P.Kubica, Ing.M.Nekarda.

        Na veľkonočný pondelok 17. apríla pripadlo 200. výročie smrti jezuitu Jána Knežíka, ktorý asi 30 rokov pôsobil na Myjave ako kaplán, po zrušení jezuitskej rehole Klementom XIV. v r.1773. Tu i zomrel a bol pochovaný pod dlážkou kostola. Pri tejto príležitosti a zároveň v rámci jubilejného roka Spoločnosti Ježišovej (500. výročie narodenia sv.Františka Xaverského) boli do myjavskej farnosti pozvaní otcovia jezuiti.
        V sobotu 6.mája sa v rámci Kresťanskej akadémie uskutočnila prednáška
dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. PhDr. ThLic. Juraja Dolinského SJ., PhD. na tému “JEZUITI vo svete a na Slovensku”, v ktorej vysvetlil dobové okolnosti, za ktorých vznikla Spoločnosť Ježišova, nové prvky, ktoré vniesla do spôsobu rehoľného života i do misijnej práce, i okolnosti, ktoré viedli k zrušeniu rehole, čo bolo príčinou i toho, že Ján Knežík prišiel pôsobiť na Myjavu.
        V dňoch 12.-14. mája sa uskutočnila duchovná obnova farnosti vedená misijnou skupinou jezuitov na čele s MUDr. ThLic. Petrom Záhoranským S.J., riaditeľom Dobrej knihy.

        V nedeľu 4.júna 2006 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 7 detí: 4 chlapci a 3 dievčatá.

        V utorok 13.6. a v stredu 14.6. myjavský Dom kultúry premietal v kine rúhavý film "Da Vinciho kód". Z toho dôvodu veriaci držali pôst, ako akt pokánia, a v kostole sa uskutočnila kajúcna pobožnosť.

V nedeľu 18.júna na záver sv.omše sa už po druhý raz uskutočnila procesia Božieho tela v okolí kostola.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2006

        Detský tábor sa uskutočnil od 29. júla do 5. augusta v Zubáku pri Púchove. Vedenia tábora sa opäť ujal Marek Hrin, témou bola Rímska ríša.

        Vzápätí nasledoval mládežnícky výlet, sa uskutočnil od 12. do 19. augusta pri Bánovciach nad Bebravou.

        V utorok 29. augusta sa uskutočnila akcia pre rodiny, zvlášť s malými deťmi. Mala to byť opekačka, ale keďže počasie neprialo, akcia sa presunula do chaty záhradkárskej osady na Cengelke. Cieľom bolo, aby sa mladé rodiny mohli stretnúť, porozprávať sa a zabaviť.

        Po ukončení vysokoškolského štúdia odišiel Martin Hrin na letné prázdniny do dvojmesačnej misijnej školy, ktorá bola zavŕšená dvojtýždňovými misiami na Ukrajine.

        V sobotu 1. septembra mal v Trnave kňazskú vysviacku diakon Jozef Drobný. Sv.omšu na Myjavu prišiel odslúžiť v pondelok 11.9.

        V školskom roku 2006/07 už majú všetci žiaci prvého stupňa ZŠ náboženstvo ako povinne voliteľný stupeň. Z toho dôvodu sa začalo vyučovanie náboženstva prvého stupňa na oboch školách, paralelne s etickou výchovou v skupinách po ročníkoch 1-2 a 3-4. Nevýhodou je, že na jednotlivých školách pre nedostatok detí na vytvorenie dvoch skupín, sú hodiny "nad počet" žiakov nezaplatené. Tiež vznikol problém s vyučovaním detí zo škôl v okolitých obciach.

        Peter Slaný, ktorý strávil rok v misijnej škole redemptoristov v Podolínci, nastúpil od nedele 1.októbra 2006 na ročnú misijnú prácu vo východnom Kazachstane.

        V rámci osláv 420. výročia Myjavy a pri príležitosti 275. výročia katolíckej farnosti v Myjave, uskutočnila sa vo štvrtok 19.10. slávnostnú sv.omša, ktorú celebroval myjavský rodák ThLic. Roman Stachovič. Slávnosti sa zúčastnil aj primátor Pavel Halabrin a za Evanjelickú cirkev Monika Černeková.

        Koncom novembra horolezci z Holíča opravili strechu myjavského kostola, ktorú na jar poškodil uvoľňujúci sa sneh, keď pri lavínovom zosune strhol strešné okienko. Okrem toho opravili aj rozpadajúci sa komín na fare.

        Na prvú adventnú nedeľu 3. 13. sa popoludní o 15.00 na námestí uskutočnilo už po tretí raz viazanie adventného venca. Samotné viazanie venca, o ktoré sa postarala pani Serafína Sadloňová, bolo tentoraz viac kompaktné so spevom mládeže na pódiu. Deti okrem toho aj zahrali scénku o čakaní na Pána Boha

        V stredu 6. decembra po detskej sv.omši prišiel medzi deti do kostola svätý Mikuláš. Bol ním už tradične Marek Hrin.

        V pondelok 25.12. sa uskutočnila o 15.30 jasličková slávnosť, ktorú opäť pripravil Marek Hrin. Základnou témou bol rozhovor ženy s anjelom v podobe bezdomovca na autobusovej zastávke, keď na štedrý deň márne čakala na autobus.

        Z iniciatívy Mareka Hrina sa v mestskej športovej hale uskutočnil vo štvrtok 28.12. večer vianočný farský turnaj v halovom futbale. Zúčastnilo sa ho 5 sedemčlenných družstiev a tiež aj diváci, fanúšikovia a roztlieskávačky z radov rodinných príslušníkov hráčov. Víťazné družstvo s názvom "TBC" sa stalo na jeden rok držiteľom putovného pohára sv.Štefana. Najlepším strelcom sa stal Miroslav Molčan.

2007

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali ekumenické bohoslužby v nedeľu 21. januára 2007 v evanjelickej zborovej sieni a vo štvrtok 25. januára 2007 po sv.omši v katolíckom kostole.

        V sobotu 3.2. sa uskutočnil karneval pre deti. Miestom jeho konania boli priestory Centra voľného času v bývalej kotolni na Dolnej štvrti.

        V sobotu 17.2. sa v Neptúne na plavárni uskutočnil jedenásty kresťanský ples. Konferenciérmi boli Eliška Halásová a Ladislav Michalka.

        V utorok 20.2.2007 sa v Senici uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. V kategórii základných škôl sa zúčastnilo jedno družstvo: Jožko Mrázek, Branko Zguriš a Gabo Vanek; a kategórii stredných škôl tri družstvá: Dominika Petríková, Jakub Zeman a Laco Michalka (1.miesto); Dušan Žovák, Martin Vanek a Peter Černák (2.miesto); Marcela Halásová, Veronika Slaná a Lucia Žováková; prvé dve družstvá postúpili na diecézne kolo do Trnavy.  => 18.4./28.4.2007

        Vo štvrtok 15.3.2007 sa uskutočnila kánonická vizitácia farnosti, ktorú mal vykonať pomocný biskup, generálny vikár Mons. Ján Orosch. Pre zdravotné problémy sa však vizitácie nemohol zúčastniť, vykonaním vizitácie v zastúpení poveril riaditeľa Diecézneho katechetického úradu vdp. Ladislava Tótha, ktorého doprevádzal PaedDr. Stanislav Šipoš, novozámocký školský dekan, farár v Semerove. Dopoludnia navštívili vyučovanie náboženstva na 1.ZŠ, popoludní navštívili cintoríny a kostol v Turej Lúke a po stretnutí s katechétmi senického dekanátu vizitácia vyvrcholila sv.omšou v myjavskom kostole, po ktorej bolo pri večeri stretnutie s členmi farskej rady.

        Rok po tom, ako pán farár M.Vojtko napísal list prevádzkovateľovi káblovej televízie, v ktorom informoval o tom, že začala vysielať TV NOE, a požiadal o jej zaradenie do vysielacej štruktúry, a po niekoľkých mesiacoch intenzívnej korešpondencie, môžeme od Zeleného štvrtka 5. apríla 2007 TV NOE sledovať káblovou televíziou i na Myjave.

        Na diecéznom kole biblickej olympiády v Trnave 18.4. družstvo v zložení Dominika Petríková, Jakub Zeman a Laco Michalka z 5. miesta postúpilo do "superfinále", ktoré sa konalo 28.4. - a tam sa v konečnom poradí umiestnilo na 2.mieste.

        V nedeľu 3.júna 2007 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 8 detí: 5 dievčat a 3 chlapci.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2007

        Detský tábor sa uskutočnil od 21. do 28. júla v Zákopčí. Zúčastnilo sa ho 40 detí. Hlavným vedúcim bol Martin Hrin, deti v skupinách mali 10 vedúcich: Terka a Eliška Halásové, Anička Malíková, Maja Marková, Dada Zemanová, Inka Dugová, Ján Mareček, Dušan Žovák, Martin Vanek, Jakub Zeman. O stravu sa starali tri ženy v kuchyni. Témou výletu bol život stredovekých rytierov.

        Počas predĺženého víkendu od štvrtku večera 2. augusta do nedele 5. augusta sa v Kežmarku v kláštore redemptoristiek uskutočnili duchovné cvičenia myjavskej mládeže, vedené dvomi manželskými pármi zo spoločenstva Rieka života.

        Miništrantskej stanovačky v Polianke sa od pondelka 6. augusta do stredy 8. augusta zúčastnilo 17 chlapcov. V prvú noc prišli na "prepad" mládežníci z Myjavy. Chlapci si tábor statočne ubránili. V utorok sa uskutočnil výlet na Bradlo, pričom cestu späť skomplikovala búrka, ktorá s prestávkami trvala až do neskorej noci. Napriek tomu chlapci zvládli aj nočnú hru.

        Mládežnícky výlet sa uskutočnil od 11. do 18. augusta vo Važci.

        Koncoprázdninová opekačka sa uskutočnila v sobotu 25.8. pri futbalovom ihrisku v Brestovci.

        Duchovné cvičenia pre birmovancov sa uskutočnili na turistickej chate v Rozbehoch od utorka 28. do piatka 31.8. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 17 z 22 birmovancov.

        Peter Slaný, ktorý po roku pôsobenia na misiách v Kazachstane, prišiel na "dovolenku" - vybaviť si vízum pre ďalší rok, v nedeľu 16.9. po litániách hovoril v kostole o živote v tejto stredoázijskej krajine a premietol fotografie, ktoré tam nafotil.

        Viazanie adventného venca sa opäť uskutočnilo na námestí na prvú adventnú nedeľu 2. decembra.

        V stredu 5. decembra po detskej sv.omši prišiel medzi deti do kostola svätý Mikuláš. Bol ním opätovne Marek Hrin.

        Pre priblíženie veriacim v Jablonke, ktorí nemajú žiadne spoje, aby sa dostali na sv.omši na Myjavu sa na 3. adventnú nedeľu 16. decembra prvý raz slúžila sv.omša v Jablonke, v zasadačke obecného úradu. Sv.omše sa zúčastnilo 13 veriacich.

        V utorok 25.12. sa uskutočnila jasličková slávnosť, ktorú s deťmi nacvičila Terka Halásová. Príbeh bol zopakovaný z jasličkovej spred viacerých rokov: samota kňaza na Štedrý večer.

        Vo štvrtok 27.12. popoludní sa uskutočnil 2.ročník  vianočného farského turnaja v halovom futbale, ktorý zorganizoval Marek Hrin. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev, z toho jedno dievčenské.

2008

        V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali ekumenické bohoslužby v piatok 18. januára 2008 v katolíckom kostole a v nedeľu 20. januára 2008 v evanjelickom kostole.

        V sobotu 26.1.2008 sa uskutočnil 12. kresťanský ples, tentoraz v jedálni myjavského gymnázia. Zúčastnilo sa ho rekordných 140 ľudí. Program pripravil Marek Hrin, konferovali Marek Černák s Katkou Serdahelyovou.

        Na Hromnice v sobotu 2.2.2008 sa konal karneval pre deti v Centre voľného času na Dolnej štvrti. Témou masiek detí boli biblické postavy. Karneval zahájili mládežníci inscenáciou stvorenia sveta.

        Pri príležitosti jubilea 150.výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch, bolo možné od 2. do 11. februára získať úplné odpustky návštevou kostola, v ktorom je k verejnej úcte vystavená socha Lurdskej Panny Márie. Preto v piatok 1. februára bola v myjavskom kostole slávnostne vystavená k úcte na toto obdobie socha Lurdkej Panny Márie. Tento milostivý čas bol zakončený farským večeradlom a sv.omšou na sviatok Lurdskej Panny Márie v pondelok 11. februára.

        V stredu 13.2. sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády v Senici. Z Myjavy sa ho zúčastnili dve družstvá stredoškolákov - Dominika Petríková, Jakub Zeman a Ladislav Michalka (získali 1.miesto a postup do diecézneho kola => 3.4./19.4.2008); Michalka Petríková, Jozef Mrázek a Branislav Zguriš; a dve základoškolské družstvá - Veronika Zgurišová, Gabika Kubicová a Monika Molčanová; Monika Kubicová, Adriana Zgurišová a Julka Hudáková.

        Vo štvrtok 14.2.2008 bola vyhlásená reorganizácia slovenských diecéz. Myjava sa stala súčasťou novozriadenej Bratislavskej arcidiecézy.

        Dominika Petríková, Jakub Zeman a Ladislav Michalka , sa v stredu 3.4. zúčastnili diecézneho kola biblickej olympiády na arcibiskupskom úrade v Trnave. Umiestnili sa v prvej pätici, a tak postúpili do "superfinále" 19.4., kde napokon obsadili 3.miesto, čím v podstate zopakovali úspech z predošlého roka.

        V sobotu 17. mája sa uskutočnika farská púť rodín do Šaštína. Niekoľko rodín a mládežníci v doobedných hodinách prišlo osobnými autami do Šaštína, kde dostali k dispozícii priestor v saleziánskom oratóriu. O 11.hodine bola sv.omša v bazilike, ktorú mládežníci doprevádzali spevom s gitarou. Po spoločnom obede z vlastných zásob pokračoval program výstupom na pravú vežu baziliky ku zvonom a hrami a súťažami pre deti i rodičov.   foto

        V nedeľu 8.júna 2008 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 5 detí: 2 chlapci a 3 dievčat (z toho jedno z Matejovca).

        Počas folklórnych slávností bol tak, ako predošlý rok, v sobotu 21.6. dopoludnia, počas programu v meste, kostol otvorený k návšteve a modlitbe.

PRÁZDNINOVÉ AKCIE 2008

        Ako paralelná akcia k svetovému stretnutiu mládeže so Sv.Otcom Benediktom XVI. v Sydney, sa uskutočnilo v dňoch 17.-20. júla stretnutie mládeže na moravskom Velehrade pod názvom ActIv8. Na toto stretnutie vyrážala z Myjavy v nedeľu 13.7. po sv.omši pešia púť, organizovaná františkánskou mládežou (GIFRA).
        "Vyše sto mladých ľudí prichýlil internát Strednej priemyselnej školy v Myjave. (...) Nedeľnej omše sme sa zúčastnili v kostolíku na Myjave, kde sme spolu s obyvateľmi mesta vytvorili jednu veľkú rodinu na väčšiu Božiu chválu. A po svätej omši sme si mohli pochutiť na chutných koláčikoch, ktoré pre nás napiekli myjavské ženy (Pán Boh, odplať!). "
http://www.frantiskani.sk/gifra/myjvel.php

        Detský tábor sa uskutočnil od 26. júla do 2. augusta vo Velušovciach. Témou bola detektívna škola. Hlavní vedúci sa tentoraz vystriedali: do pondelňajšieho obeda viedol tábor Marek Hrin, kedy ho vystriedal Martin Hrin. Deti v skupinách mali 10 vedúcich: Terka, Eliška a Macka Halásové, Anička Malíková, Maja Marková, Andrej Hrin, Dušan Žovák, Jakub Zeman a Laco Michalka. Výlet na Topoľčiansky hrad, kde sa konala aj nočná hra, prišli podporiť aj ďalší mládežníci z Myjavy. Na prvý piatok doobeda bola počas adorácie možnosť sv.spvede, kedy prišiel vypomôcť z Topoľčian vdp.František Kapusňák. O stravu sa starali tri ženy v rovnakej zostave ako predošlý rok.

        Na dvojtýždňový misijný tábor pre deti, organizovaný saleziánmi, išiel na Ukrajinu koncom júla Martin Vanek. Po dvojročnom pôsobení na misiách v Kazachstane sa vrátil na Myjavu Peter Slaný.

        Tak ako minulý rok, uskutočnila sa v Polianke od utorka 5. do štvrtka 7. augusta miništrantská stanovačka. Obidve noci boli poznačené prepadmi mládežníkmi z Myjavy. V stredu bola túra smerom na Podkylavu, pri ktorej chlapci preskúmali zvyšky vojenských bunkrov z obdobia "studenej vojny". Cestou späť objavili poľovnícky posed, ktorý sa stal objektom šiškovej vojny.

        Mládežnícky výlet sa uskutočnil od 10. do 17. augusta, tentoraz tiež ako stanovačka, pri chate obecného urbáru vo Veľkom Klíži v pohorí Tríbeč.

        V rámci akcií pre rodiny farnosti sa v sobotu 23.8. uskutočnilo stretnutie pri guláši na chate Lesanka pri osade u Belankých.

        V rámci prípravy na sviatosť birmovania sa v dňoch 26. - 29. augusta uskutočnil výlet s duchovným programom pre birmovancov na chatu na Tomkoch.

        V sobotu 13. septembra sa uskutočnika druhá farská púť rodín, tentoraz na Velehrad. Rodiny autami, ale aj spoločne autobusom aj s ostatnými generáciami účastníkov, prežili veterný, ale slnečný deň na Morave. Najprv navštívili archeoskanzel stredovekej veľkomoravskej osady v Modrej i neďaleko stojacu repliku kostolíka sv.Jana z 9.storočia. Potom na poludnie nasledovala sv.omša vo velehradskej bazilike, pri ktorej spieval spevokol dospelých i mládežnícky spevokol. Počas obednej "prestávky" niektorí navštívili Lapidárium pri bazilike, iní si posedeli pri kávičke, alebo nakúpili suveníry či oblátky. Potom nasledoval presun do Buchlovíc, návšteva tamojšieho zámku a parku s pávmi, výstavy fuchsií a ďalších okresných kvetov, záchrannej stanice voľne žijúcich zvierat a pniktorí i vinotéky.   foto

        19.9.2008 sa na Myjave konali oslavy 160. výročia SNR. Zo strany organizátorov bola požiadavka na ekumenické bohoslužby v evanjelickom kostole, avšak organizačne a komunikačne bola akcia nezvládnutá. Čo sa prejavilo v skomplikovaní vzťahov, ako aj v zlyhaní tejto časti plánovaného programu.

        V piatok 10. októbra sa uskutočnil v myjavskom kostole koncert Richarda Čanakyho, ktorý bol pozvaný v rámci prípravy na birmovku. Koncertu sa zúčastnilo asi 200 ľudí, okrem Myjavcov prišli aj z okolitých farností, i zopár mladých evanjelikov.

        Sviatosť birmovania vyslúžil v sobotu 18. októbra Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, 20 birmovancom.

        Pod názvom Deň svetla sa v piatok 31. októbra uskutočnila celodenná adorácia s modlitbovým maratónom od 8.00 do 21.00, zahŕňajúcim všetky modlitby liturgie hodín, litánie, všetky štyri ružence, večeradlo, korunku Božieho milosrdenstva a mládežnícku adoráciu.

        V rámci roka sv.Pavla sa na 1. adventnú nedeľu 30. novembra v rámci litánií uskutočnila pobožnosť k úcte Apoštola národov. Katechétu o obrátení sv.Pavla si pripravil Peter Slaný.

        V nedeľu 7. decembra prišiel medzi deti do kostola svätý Mikuláš. Bol ním znovu Marek Hrin.

        V tomto roku sa neorganizovala žiadna adventná akcia, ako tomu bolo v predošlých rokoch, ale mládež sa v príprave zamerala na nácvik jasličkovej slávnosti, ktorá sa tradične uskutočnila vo štvrtok 25. decembra.

        Vo sobotu 27.12. sa uskutočnil 3.ročník  vianočného turnaja v halovom futbale o pohár sv. Štefana.

2009

        V sobotu 17. januára večer po sv.omši zorganizovali mládežníci v kostole adoračnú modlitbu za našu farnosť.

        V tomto roku sa v týždni modlitieb za jednotu kresťanov ekumenické bohoslužby neuskutočnili. Stalo sa tak v dôsledku problémov, ktoré sa vo vzťahoch v poslednom období objavili. Na záver týždňa, v nedeľu 25. januára na sviatok obrátenia sv.Pavla sa v rámci litánií konala pobožnosť k úcte Apoštola národov.

        V sobotu 31. januára sa uskutočnil 13. kresťanský ples, opäť v jedálni myjavského gymnázia. Zúčastnilo sa ho rekordných 155 ľudí. Konferovali Eliška Halásová a Ladislav Michalka. Program pripravil Marek Hrin, objavila sa v ňom satirická fotoprojekcia, ako sa dievčatá pripravujú na ples, scénka "čo môže napadnúť kňazov pri riešení ich pastoračných problémov" a už tradičný plesový seriál o jednej obyčajnej slovenskej rodine, ktorúp tentoraz prišla navštíviť aj svokra. Tombola, i keď sa i na nej prejavili dôsledky hospodárskej krízy, predsa bola dostatočne bohatá na ceny.

        Na záver fašiangov, v sobotu 21. februára sa konal karneval pre deti v Centre voľného času na Dolnej štvrti. Karneval bol tentoraz zameraný na tému "rodiny" a preto boli hodnotené rodinné masky, ako aj z mamičiek, podľa toho čo napiekli, bola vyhodnotená najlepšia gazdinka.

        Do biblickej olympiády sa v školskom roku 2008/09 prihlásili 4 družstvá v kategórii ZŠ a 3 družstvá v kategórii SŠ + jedno družstvo na SPŠ dochádzajúcich (dvaja zo Senice a jeden zo Sobotišťa).
        V kategórii ZŠ sa dekanátneho kola 26.2. v Senici zúčastnili: Gabriela Kubicová, Ján Vanek a Annamária Zemanová (7.); Tadeáš Magula, Matúš Hudák a Dominik Riška (10.); Adriana Zgurišová, Júlia Hudáková a Monika Kubicová (12); Veronika Molčanová, Andrea a Veronika Dugové (14).
        V kategórii SŠ sa dekanátneho kola 10.3. v Senici zúčastnilo z Myjavy len jedno družstvo z gymnázia: Veronika Zgurišová, Monika Molčanová, Mariana Schweitzerová (3.) a dochádzajúci chlapci z priemyslovky (5.). Do prípravy na olympiádu sa ešte zapojili Dominika a Michalka Petríkové, Barbora Pítková, Branislav Zguriš, Jozef Mrázek a Gabriel Vanek, ale zo zdravotných a študijných dôvodov sa napokon súťaže nezúčastnili.

        V rámci roka sv.Pavla sa na 1. a 2. pôstnu nedeľu uskutočnila krížová cesta ako pobožnosť k úcte Apoštola národov. Jednotlivé zastavenia boli pripravené z citátov z listov sv.Pavla.
        Mládežnícka krížová cesta na kvetnú nedeľu bola netradičná: mládežníci rozjímania k jednotlivým zastaveniam doplnili aj statickými obrazmi, ktoré stvárnili pred oltárom.

        Posledná  pobožnosť k úcte Apoštola národov v rámci roka sv.Pavla sa uskutočnila v rámci litánií  na 2. veľkonočnú nedeľu 19. apríla. Katechétu na tému "Božie milosrdenstvo z pohľadu sv.Pavla" si pripravil Martin Hrin.

        Tretia farská púť rodín sa uskutočnila na Červenom kameni v piatok 8. mája. Po prehliadke expozície na hrade, ktorá bola pre množstvo účastníkov a malé deti dosť náročná, využili čas obeda niektorí na futbal pred hradom, iní si išli pozrieť výstavu dravých vtákov, a niektoré deti sa povozili na poníkovi. Sv.omša bola pred kaplnkou Pálfiovcov, potom niektorí vyšli na kalváriu, iní zostali na dekách debatovať, a ďalší sa hrali s loptami a lietajúcimi taniermi. Mládenci pripravili cestu lesom s rôznymi úlohami. Odchod bol individuálny podľa áut a výdrže.   foto

        V nedeľu 7.júna 2009 bola slávnosť prvého sv.prijímania. Spasiteľa v Eucharistii po prvý raz prijalo 6 detí: 4 chlapci a 2 dievčatá.

        Počas folklórnych slávností bola v piatok 19.júna popoludní bola pri príležitosti sviatku Božského Srdca Ježišovho a začiatku Roka kňazov eucharistická poklona. V sobotu 20.júna doobeda, tak ako i v predošlých rokoch, bol počas programu v meste, kostol otvorený k návšteve a modlitbe.

        Po tom, čo na jeseň 2007 bola nanovo omietnutá a následne na bielo vymaľovaná predsieň pod vežou kostola, bolo naplánované, že v oblúku, kde kedysi na stole stála socha sv.Antona, ktorú ukradli, by mohla byť umiestnená socha Panny Márie. Avšak miesto bolo treba zabezpečiť.
        Mrežu vyhotovil Peter Vanek, pričom materiál zasponzorovala pani Halenárová. Podstavec pre sochu vyrobil pán M.Kozumplík.
Socha Panny Márie s dieťaťom Ježišom bola slávnostne požehnaná a umiestnená pod vežu pri sv.omši v nedeľu 21.júna.
        Jedná sa o sochu, ktorá sa nachádzala v sakristii a bola značne poškodená. Pred niekoľkými rokmi ju zreštauroval Ľuboš Hamaj z Trenčína, ktorý sa vtedy ženil na Myjave. Socha odvtedy čakala na svoje dôstojné umiestnenie.

        K 1.júlu 2009 prišlo vo farnosti k výmene kňazov. Nový farár Miloš Kohútek, ktorý prišiel z Bratislavy-Rače , kánonicky prevzal farnosť v pondelok 22.júna, kedy som mu aj odovzdal farskú agendu.

KONIEC * THE END * FINE