Arcibiskupský úrad v Bratislave
Špitálska 7, 814 92 Bratislava

tel.
spojovateľka: 02/ 572 006 11
sekretariát arcibiskupa: 02 572 006 38         sekretariat@abuba.sk
sekretariát gen.vikára: 02 572 006 13           vikar@abuba.sk

fax: 02/ 572 006 12

oficiálna internetová stránka: www.abu-bratislava.sk

Arcibiskup: J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Pomocný biskup, generálny vikár: J.E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Generálny vikár pre klérus a sviatosti: Mons. Mgr. Daniel Ižold

Riaditeľ ABÚ: Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

Tajomník arcibiskupa: vdp. MUDr. Mgr. Július Pomšár

Arcidiecézny ekonóm: Mons. ThLic. Vendelín Pleva

Súdny vikár: vdp. JCDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD.

Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu: Mons. Jozef Adamkovič

Penitenciár katedrály sv.Martina: Mons. Ján Formánek